Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r.

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

 

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1.

3 lipca – 7 lipca

2.

10 lipca – 14 lipca

3.

17 lipca – 21 lipca

II TURNUS

1.

24 lipca – 28 lipca

2.

31 lipca – 4 sierpnia

3.

7 sierpnia – 11 sierpnia

III TURNUS

1.

14 sierpnia – 18 sierpnia

2.

21 sierpnia – 25 sierpnia

3.

28 sierpnia – 31 sierpnia

 

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci
  z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 5. Rodzice zainteresowani zapisem dziecka wyłącznie na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole/oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszcza - wypełniają wniosek wskazując tę placówkę.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Rodzice dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają
  z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;
 2. Rodzice dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego. Jeżeli przedszkole do którego uczęszcza dziecko jest preferowane przez rodziców/ prawnych opiekunów w którymś z terminów dyżurów wakacyjnych należy umieścić go na pierwszym miejscu listy preferencji.
 • zapisują wniosek w systemie i podpisują podpisem zaufanym/kwalifikowanym – przy tej formie podpisu rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z systemu elektronicznego:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów  oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.

    4.  Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

 •  wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
   o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkoły
  i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
  o finansowaniu posiłków przez OPS.
 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie
  z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 


[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

Załączniki: