Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.

Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Wakacyjne przerwy w działalności przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole związane są
z prowadzonymi pracami remontowo - modernizacyjnymi oraz umożliwiają nauczycielom oraz pracownikom placówki skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z zajęć w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1.

1 lipca – 5 lipca

2.

8 lipca – 12 lipca

3.

15 lipca – 19 lipca

II TURNUS

1.

22 lipca – 26 lipca

2.

29 lipca – 2 sierpnia

3.

5 sierpnia – 9 sierpnia

III TURNUS

1.

12 sierpnia – 16 sierpnia

2.

19 sierpnia – 23 sierpnia

3.

26 sierpnia – 30 sierpnia

Rodzice mogą wybrać jeden lub więcej turnusów lub tylko poszczególne tygodnie

 1. Zasady ogólne
 1. Opieką wakacyjną obejmujemy wyłącznie dzieci, uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do:
 1. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 2. przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 1. Zapisy na dyżur prowadzone są w elektronicznym systemie zapisów.
 2.  We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, rodzice[2] mogą wybrać nieograniczoną liczbę placówek przedszkolnych.
 1. Zapisy na dyżury w systemie elektronicznym
 1. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które uczestniczy w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystaj z utworzonego przez siebie hasła do systemu rekrutacyjnego;
 2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie bierze udziału w rekrutacji korzystaj z zakładki "Zarejestruj się"
 3. Rejestrowanie zapisu dziecka w systemie elektronicznym:
 • uzupełniaj dane dziecka,
 • wskaż:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola lub oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisz wniosek w systemie i podpisz profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym – przy tej formie podpisu nie musisz dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierz i zapisz wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu złóż wniosek w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
 1. Tradycyjna forma zapisu dziecka:
 • pobierz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 • wypełnij  go odręcznie i po podpisaniu złóż w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu elektronicznego przedszkole lub szkoła.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  z innych dzielnic. 
 3. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola lub szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informację o zakwalifikowaniu dziecka znajdziesz w elektronicznym systemie zapisów oraz
  w przedszkolu lub szkole, do której ubiegałeś się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom lub prawnym opiekunom na adresy
  e-mail wskazane we wniosku.
 2. Dziecko zostanie przyjęte jeśli:
 • wniesiesz opłatę za żywienie (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji
  o zakwalifikowaniu) na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest zakwalifikowane,

lub

 • dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkoły i wystąpisz o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.
 1. Jeśli nie dokonasz opłaty lub nie dostarczysz zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział, musisz złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne opublikujemy wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach i szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów – w celu zapisu dziecko musisz skontaktować się z dyżurująca placówką, która posiada wolne miejsca.
 

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)

[2] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.

Załączniki: