Zasady udziału

Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) uczelni prowadzącej szkołę doktorską, mającej siedzibę w Warszawie.

Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy czym w jednej edycji może być przyznane więcej niż jedno stypendium.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy). Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Stypendium przyznawane jest na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej. Dokonując wyboru stypendystów komisja stypendialna bierze pod uwagę następujące kryteria oceny projektu badawczego przedstawionego we wniosku stypendialnym:

  1. użyteczność projektu badawczego dla m.st. Warszawy;
  2. wartość naukowa projektu badawczego.

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów ogłaszany jest corocznie.

Informacja o ogłoszeniu nowego naboru:

  1. dostępna jest na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy w zakładce Ogłoszenia i informacje >Ogłoszenia różne> Centrum Komunikacji Społecznej (stypendia).
  2. przesyłana jest do uczelni warszawskich, które prowadzą studia doktorskie lub szkoły doktorskie oraz umieszczana w mediach społecznościowych.

Od 2020 roku nabór jest prowadzony poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów. Wnioskodawcy wypełniają wnioski online, dołączają skan podpisanego wniosku oraz wymagane załączniki.

Załączniki:

Uchwała nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942).

Zarządzenie nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów