Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
  3. uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

Do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani są  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

  1. Wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

  1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

a) otrzymał promocję do klasy VII;

b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 200 x 0,29 (mnożnik) = max 58 punktów;

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny:

- celującą – przyznaje się po 18 punktów;

- bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;

- dobrą – przyznaje się po 14 punktów;

- dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;

- dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

  1. W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. W przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami do oddziału mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania na zasadach opisanych powyżej.

Załączniki: