Zarządzanie oświatą w Warszawie

Warszawskie priorytety edukacyjne na rok szkolny 2022/2023

Warszawskie priorytety edukacyjne na rok szkolny 2022/2023 wynikają ze Strategii #Warszawa2030. Strategia jest dokumentem określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz opisującym cele, które mają doprowadzić do jej realizacji. Rola Warszawy, jako regionalnego i krajowego centrum edukacji, innowacji i rozwoju wymaga spójnej, odważnej i strategicznie ukierunkowanej polityki edukacyjnej. Jej ogólne cele opisuje Strategia. Wskazane w niej obszary i kierunki działań realizowane są we wdrażanych projektach i inicjatywach, a odzwierciedlane w ustalanych co roku priorytetach.

  • Pomoc psychologiczna i działania na rzecz zdrowia psychicznego dla uczniów i nauczycieli w okresie po pandemii
  • Praca w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ukraińskich
  • Działania na rzecz demokracji szkolnej i wzmacniania postaw prodemokratycznych
  • Działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w placówkach oświatowych.
  • Kształcenie zawodowe dla rynku pracy i wspieranie kompetencji przyszłości
  • Przygotowanie szkół ponadpodstawowych do przyjęcia kolejnego 1,5 rocznika

Podstawowe informacje o strukturze zarządzania edukacją w m.st. Warszawie.

W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji prowadzi Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1883/2018 z 3 grudnia 2018 r. sprawuje m.in. nadzór na Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Zadania i kompetencje związane z nadzorowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wykonują w m.st. Warszawie burmistrzowie dzielnic, zgodnie z uchwałą Rady Warszawy nr XLVI/1422/2008 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom n.st. Warszawy wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st.Warszawy.

Biuro Edukacji sprawuje bezpośredni nadzór na placówkami specjalnymi, placówkami edukacji pozaszkolnej oraz niektórymi poradniami i placówkami doskonalenia nauczycieli. Obsługą finansową tych placówek zajmuje się Miejskie Biuro Finansów Oświaty, którego dyrektorem jest Joanna Wiśniewska.

W Radzie m.st. Warszawy sprawami edukacji zajmuje się Komisja Edukacji i Rodziny, której przewodniczącą jest Dorota Łoboda.