Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046) w roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący, 
 3. słabosłyszący, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

 1. branżowej szkoły I stopnia, 
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego,
 4. technikum, 
 5. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowegoprzysługuje uczniom uczęszczającym do: 

 1. branżowej szkoły I stopnia, 
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 7 września 2023 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024, wraz z instrukcją wypełniania,

 2. wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, którą dyrektor powinien złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania w Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Załączniki: