Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie umiejętności wyodrębnionych w zawodach wykazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Jest to elastyczna, nowoczesna forma kształcenia ustawicznego skierowana do osób dorosłych dająca możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych są prowadzone przez jednostki organizacyjne systemu oświaty:      

  • centra kształcenia zawodowego,     
  • placówki kształcenia ustawicznego,
  • szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, szkoła policealna 

Od roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów branżowej szkoły II stopnia zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.   W tym przypadku uczestnikami KKZ mogą być absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych szkół I stopnia.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.  Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez placówkę prowadzącą dany kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Kurs może być prowadzony w formie:

  • dziennej: nauka odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu,
  • stacjonarnej: nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;
  • zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line), z wyjątkiem kształcenia praktycznego, które musi być realizowane w tradycyjnej formie bezpośredniej. Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Minimalna liczba uczestników poszczególnych KKZ wynosi 20. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych kurs może nie być zorganizowany.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych planowanych w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się w załączniku.

Załączniki: