Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta pomocy w 2024 r.

Dzieci bawiące się razem w przedszkolu przy ul. Myśliborskiej.
Autor: m.st. Warszawa

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci z niepełnosprawnościami mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom z przedszkoli, szkół lub innych placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub innej placówki robią to poradnie psychologiczno-pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zasadniczym i niezbędnym dokumentem, by zapisać dziecko do zespołu wczesnego wspomagania.

W zespole wczesnego wspomagania dziecko otrzymuje specjalistyczną pomoc w jego rozwoju psychoruchowym i społecznym. Jest to pomoc świadczona przez psychologa, pedagoga, logopedę i innych specjalistów na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar zajęć dla dziecka ustala dyrektor podmiotu, w którym jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie jest prowadzone z dzieckiem do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w 36 samorządowych zespołach wczesnego wspomagania i 208 zespołach niepublicznych. W przypadku zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w dzielnicowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są do nich dzieci z terenu działania danej poradni.

Niezależnie od zespołu, do którego zostanie przyjęte dziecko, pomoc udzielana dziecku i rodzinie w ramach wczesnego wspomagania jest bezpłatna.

Wykaz samorządowych zespołów wczesnego wspomagania znajdą Państwo w załączniku poniżej. Wykaz niepublicznych zespołów wczesnego wspomagania jest opublikowany w zakładce szkoły i placówki niepubliczne, znajdą go Państwo pod linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-niepubliczne

W roku szkolnym 2023/2024 pomocą w ramach wczesnego wspomagania jest objętych w Warszawie 4644 dzieci z niepełnosprawnościami.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

Zespół wczesnego wspomagania
dzielnica nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania ulica telefon adres strony internetowej niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji)
dzielnica: Bemowo nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 ulica: Powstańców Śląskich 17 telefon: 22 666 17 74 adres strony internetowej: www.ppp20.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawonościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera
dzielnica: Białołęka nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 ulica: Marywilska 44 telefon: 22 814 10 61 22 814 10 62 adres strony internetowej: www.pp-p.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem
dzielnica: Bielany nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ulica: Wrzeciono 24 telefon: 22 835 03 48 519 823 869 723 249 204 503 321 090 adres strony internetowej: www.ppp10.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ulica: Stępińska 6/8 Kaspijska 16 A telefon: 22 841 14 23 22 642 69 20 adres strony internetowej: www.ppp8.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ulica: Narbutta 65/71 telefon: 22 849 99 98 519 831 523 adres strony internetowej: www.ppp7.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ulica: Bełska 5 telefon: 512 740 600 adres strony internetowej: www.sosw12.i365.pl/zpswr_nowa niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 ulica: Radomska 13/21 telefon: 22 822 28 87 22 822 07 51 adres strony internetowej: www.poradnia9.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zgodnie z kompetencjami zespołu, w tym m.in. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej ulica: Szczęśliwicka 45/47 telefon: 22 822 06 42 adres strony internetowej: www.szczesliwicka.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” ulica: Raszyńska 8/10 telefon: 22 822 77 17 adres strony internetowej: www.poradnia-top.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową ( w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi, epilepsją, zespołami i chorobami neurologicznymi oraz metabolicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wczesnymi uszkodzeniami OUN, dla skrajnych wcześniaków, dla dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz ulica: Białobrzeska 44 telefon: 22 822 12 61 22 659 56 75 adres strony internetowej: sp327.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego