Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  System rekrutacyjny 1 marca br. o godz. 13.00 pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek można: podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli specjalnych Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 8 przedszkoli specjalnych, w których corocznie przyjmuje się kandydatów do oddziałów przedszkolnych. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do przedszkoli odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1], po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem....

 • Artykuł

  1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną? Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie. 2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne? Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo –...

 • Artykuł

  Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023 Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.[1], zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe[2] Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła – 164 pkt ...

 • Artykuł

  Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych Od 22 lutego do 28 lutego (do godz. 16.00) Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych,...