Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  System rekrutacyjny 1 marca br. o godz. 13.00 pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek można: podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli specjalnych Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 8 przedszkoli specjalnych, w których corocznie przyjmuje się kandydatów do oddziałów przedszkolnych. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do przedszkoli odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1], po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem....

 • Artykuł

  1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną? Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie. 2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne? Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo –...

 • Artykuł

  Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023 Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.[1], zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe[2] Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła – 164 pkt ...

 • Artykuł

  Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych Od 22 lutego do 28 lutego (do godz. 16.00) Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych,...

 • Artykuł

  Plan naboru do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie 46 oddziałów klas VII dwujęzycznych w 40 szkołach podstawowych. Już w maju zostanie uruchomiona rekrutacja. Nabór będą prowadziły następujące szkoły podstawowe: Bemowo: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z językiem angielskim nauczanym dwujęzycznie; Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego z językiem...

 • Artykuł

  Harmonogram działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023 Postępowanie rekrutacyjne od 16 maja Kandydaci mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków). System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl Uwaga! Kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły. od 20 maja do 6 czerwca, do...

 • Artykuł

  Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu. Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać...

 • Artykuł

  Dostępne szkolne obiekty sportowe w Warszawie Warszawianki, warszawiacy! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz chcąc upowszechniać aktywność fizyczną wśród warszawiaków zapraszamy do korzystania z boisk zlokalizowanych przy obiektach oświatowych. Opracowaliśmy dla Państwa bazę oświatowych terenów sportowych, w tym między innymi: boisk, bieżni, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznych i wielu innych terenów sportowych udostępnianych mieszkańcom bezpłatnie w określonych godzinach...

 • Artykuł

  Zgodnie z zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. (z późn. zm.), w skład Warszawskiej Rady Edukacyjnej wchodzą:

 • Artykuł

  13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

 • Artykuł

  Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy, partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. O przyznanie nagrody mogą ubiegać się szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego i bursy, które zrealizowały projekty edukacyjne związane z kwestiami: demokracji, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wielokulturowości.

 • Artykuł

  25 października 2021 r.

 • Artykuł

  Zapraszamy przedstawicieli szkół z programu WARS i SAWA do udziału w tematycznej ofercie zajęć i warsztatów, prowadzonych przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

 • Artykuł

  Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek nieprzekazanych do kompetencji dzielnic, należy składać do 15 września 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st Warszawy, Al. Jerozolimskie 44.

 • Artykuł

  Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki od września szczepienia dla dzieci w wieku 12-18 lat będą mogły być zrealizowane na terenie placówek oświatowych. Wszyscy pamiętamy jak trudny był poprzedni rok szkolny. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach. Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa. Niezwykle ważne jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia, tak aby uzyskać...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

 • Artykuł

  Warszawska Rada Edukacyjna pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji. W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów.

 • Artykuł

  12 maja 2021 r.

 • Artykuł

  23 lutego 2022 r.

 • Artykuł

  24 listopada 2022 r.

 • Artykuł

  8 kwietnia 2022 r.