Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025

Szkoły podstawowe specjalne

 

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 23 szkół podstawowych specjalnych w których corocznie przyjmuje się kandydatów do klas I. Dla szkół podstawowych specjalnych nie ustala się obwodów, są to jednostki ponaddzielnicowe.

Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do szkół specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci i młodzież są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy spotkań z rodzicami i kandydatami, każda ze szkół specjalnych, ustala indywidualnie i podaje je na swojej stronie internetowej. Najwcześniej, bo już w kwietniu, kończy się rekrutacja kandydatów do szkół podstawowych specjalnych.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, uczeń może być przyjęty do szkoły specjalnej także poza terminem określonym w szkolnym regulaminie postępowania rekrutacyjnego. Należy wówczas w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub pracownikami Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Biura Edukacji

Uczniów mieszkających poza Warszawą obowiązuje procedura kierowania. Z wnioskiem o skierowanie ucznia do warszawskiej szkoły specjalnej i zapewnienie mu właściwych form kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej występuje starosta powiatu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wniosek jest rozpatrywany w Biurze Edukacji. Dyrektor Biura Edukacji z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy po analizie stanu wolnych miejsc, kieruje ucznia do szkoły specjalnej. Procedura kierowania uczniów spoza m.st. Warszawy dotyczy zarówno uczniów z

Szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych nie prowadzą postępowań rekrutacyjnych.