Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe


Przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Adresaci:
Uczniowie nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem:
- stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,
- stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I–III szkoły podstawowej.

Kryteria:
stypendium za wyniki w nauce: wysoka średnia ocen oraz co najmniej dobra ocena zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium;
stypendium za osiągnięcia sportowe: wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobra ocena zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Procedura:
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do powołanej w szkole komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze).

Szczegółowe zasady określa art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


enlightened Stypendium szkolne i zasiłek szkolny