Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Warszawskie uczennice i uczniowie osiągający zarówno wysokie wyniki w nauce, jak i odnoszący sukcesy w dziedzinach związanych z rozwojem ich pasji oraz zainteresowań otrzymują od m.st. Warszawy pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Są to stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez pre­zydenta Warszawy, burmistrzów dzielnic, dyrektorki lub dyrektorów szkół oraz instytucje i osoby fizyczne spoza samorządu terytorialnego. Nagrody uczennicom oraz uczniom zdolnym przyznawane są również przez organy państwowe. Uczennicom i uczniom przysługuje ponadto pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci np. stypendiów szkolnych.

Rodzaje stypendiów dla uczniów