Skład osobowy

Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. (z późn. zm.), w skład Warszawskiej Rady Edukacyjnej wchodzą:

Renata Kaznowska
- zastępca prezydenta m.st. Warszawy, przewodnicząca Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (administracja); podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Wyższej Szkoły Menadżerskiej (Executive Master of Business Administration EMBA). Współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.
W administracji samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku. W latach 2003-2015 była dyrektorem jednostki budżetowej Miasta - Zarządu Terenów Publicznych. W latach 2015-2016 prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. W 2016 r. została powołana na stanowisko zastępcy prezydenta m.st. Warszawy.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy. Obecnie nadzoruje pracę czterech biur Urzędu m.st. Warszawy: Sportu i Rekreacji, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Edukacji i Polityki Zdrowotnej.
 

Dorota Łoboda
- radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji, wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Teatrolożka. Mieszka i prowadzi żłobek na Żoliborzu. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, członkini rady programowej i warszawska wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet. Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w czasie której zebrano blisko milion podpisów. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. Jest pomysłodawczynią dzielnicowych warsztatów i festiwalu teatralnego dla młodzieży oraz „Akcji wyprawka”, czyli zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci.
 

Joanna Gospodarczyk
- dyrektorka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Absolwentka Uniwersytetu Kultury (antropologia kultury), Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, studiów podyplomowych z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2007 roku pracuje w warszawskim samorządzie, od 2012 roku pełni funkcję dyrektorki Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wcześniej pracowała w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, kierując m.in. Wydawnictwami Ośrodka.
Współautorka publikacji dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, trenerka szkoleń związanych z tymi obszarami, redaktorka polskiej wersji publikacji Rady Europy „Kompas” o edukacji praw człowieka; trenerka w międzynarodowych programach edukacyjnych oraz programach Rady Europy.
W Biurze Edukacji zajmuje się m.in. realizacją programów strategicznych polityki edukacyjnej Miasta, przeprowadzeniem reformy systemu oświaty w szkołach. Inicjatorka wielu działań i programów edukacyjnych.
 

Magdalena Czub

Od ponad 20 lat związana ze szkolnictwem niepublicznym i publicznym. Nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor w Prywatnych Szkołach im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Od 2015 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 127 im. H. Sienkiewicza w Warszawie.
Jako nauczyciel, wychowawca i dyrektor szkoły zabiega o minimalizowanie negatywnych skutków zmian systemowych i programowych w szkolnictwie oraz o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży.
 

prof. nadzw. IFiS PAN, dr hab. Michał Federowicz    

Socjolog, nauczyciel akademicki, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 1999-2016 koordynował polską część międzynarodowego programu PISA (Programme for International Student Assessment). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją, w 2007 r. zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W latach 2009-2017 kierował Instytutem Badań Edukacyjnych. W latach 2000-2011 członek redakcji kwartalnika Polish Sociological Review, a w latach 2012-2018 (do czerwca) redaktor naczelny kwartalnika Edukacja.
Obecnie dyrektor Graduate School for Social Research w IFiS  PAN.
 

Robert Firmhofer

Historyk filozofii. Współtwórca (od 2004 roku) i od 2006 roku dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od 1997 roku współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 jako zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS współtworzył edukacyjny program rozgłośni, a w latach 2004–2005 był redaktorem naczelnym Redakcji Popularyzacji Wiedzy Polskiego Radia. Jest autorem popularnonaukowych audycji radiowych, publikacji prasowych i wystąpień na wielu międzynarodowych konferencjach. Od 2008 roku członek zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki. W latach 2011–2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej organizacji. Członek zarządu ASTC (Washington DC). Członek komitetu doradczego CERN Science Gateway, Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego oraz Rady Programowej Muzeum Nobla w Sztokholmie. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej. Od 2013 roku współzałożyciel i sekretarz Porozumienia Społeczeństwo i Nauka, SPiN – zrzeszającego centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Od lat zajmuje się nowoczesną komunikacją naukową.  Był ekspertem Komisji Europejskiej w grupach doradczych “Horizon 2020 Advisory Group for Social Challenge 6”, „Europe in changing worlds”.
 

dr hab. Maciej Jakubowski  

Ekonomista i socjolog. Badacz edukacji i polityk edukacyjnych oraz rynku pracy. Doktor nauk ekonomicznych (2006), pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2012–2014. Założyciel Fundacji Naukowej Evidence Institute promującej wykorzystanie badań w kształtowaniu polityki oraz badania uczniów nowoczesnymi narzędziami online. W latach 2008– 2012 pracował jako analityk w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Konsultant Banku Światowego, UNDP, OECD, UNESCO. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i raportów badawczych.
 

Jacek Kamiński

Nauczyciel, przedstawiciel nauczycielskich związków zawodowych, działacz związku „Solidarność”, przewodniczący dużej warszawskiej komisji międzyzakładowej „Solidarności”, członek struktur warszawskich /MKK nr 5 Pracowników Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy/, Sekcji  Regionalnej i  Krajowej  KSOiW NSZZ „Solidarność”, pracownik kilku dzielnicowych komisji socjalnych /ZFŚS i fundusz zdrowia/. Od ponad trzydziestu lat czynny nauczyciel, od czterech lat koordynat wyjazdów warszawskiej młodzieży - laureatów konkursu historycznego, na Polskie Cmentarze Wojenne.
 

Barbara Kapturkiewicz

Przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji (KDS ds. Edukacji), od 15 lat współtworzy w ramach KDS-u ds. Edukacji dialog i współpracę pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji. Współtworzyła „Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. Od 23 lat należy do Stowarzyszenia Harcerskiego.
 

Sławomir Kasprzak

Magister inżynier, nauczyciel przedmiotów zawodowych, od ponad 28 lat dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56, przedstawiciel środowiska dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Ekspert oświatowy, trener w projektach systemowych dotyczących kształcenia zawodowego. Ekspert metodologiczny w zawodach ze zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych, autor programów szkoleniowych, współautor kilku specjalizacji zawodowych oraz rozwiązań organizacyjnych dotyczących szkolnego kształcenia zawodowego na podstawie metodologii MES. Od lat prowadzi szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej.
 

prof. dr hab. dr h. c. multi Stefan M. Kwiatkowski

Przedstawiciel Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich – w latach 2012-2016 prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a w kadencji 2016-2020 rektor tej uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010 - 2017), zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2015 -), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011 -), zastępca przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012 – 2014), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 -2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2003); autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 91 druków zwartych; promotor w 45 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 37 habilitacyjnych oraz w 17 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017); laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2018).
 

Agnieszka Milbrandt

Absolwentka studiów pedagogicznych. Od 1992 r. dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Astronautów 11 w Warszawie, w latach 1999-2019 była również dyrektorką Społecznego Gimnazjum nr 5, przedstawicielka środowiska dyrektorów szkół niepublicznych.
Była konsultantem – terapeutą pedagogicznym w Centrum Zdrowia Dziecka. W 1991 roku zaangażowała się w działania Społecznego Towarzystwa Oświatowego, od 2004 roku przedstawicielka STO w Komisji dialogu społecznego ds. edukacji.
 

Elżbieta Nowakowska

Pedagog specjalny, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 im. Marii Konopnickiej przy ul. Szczęśliwickiej 45/47. Przedstawicielka środowiska dyrektorów szkół i placówek specjalnych.
Od ponad 30 lat zajmuje się uczniami ze specjalnymi potrzebami. Inicjatorka realizowanych w ww. szkole innowacji pedagogicznych, mających na celu podniesienie efektywności nauczania z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń dzieci z autyzmem.
 

Alicja Pacewicz

Współzałożycielka i ekspertka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przewodnicząca Rady Fundacji Szkoła z Klasą. Współautorka licznych programów edukacyjnych, w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą”, „Ślady przeszłości”, "Młodzi Przedsiębiorczy", „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, "Noc Bibliotek", a także podręczników i publikacji metodycznych. Współorganizatorka projektów współpracy międzynarodowej (m.in. Networking European Citizenship Education). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 

Antoni Pluskota

Uczeń oraz działacz samorządu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy - organu reprezentującego głos warszawskiej młodzieży oraz  konsultacyjno-doradczego w stołecznym samorządzie. Radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy. Od lat angażujący się w działalność na rzecz młodszej części społeczeństwa warszawskiego jak i krajowego. Jako uczeń zabiega o priorytetowość głosu młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych oraz o dostosowywanie szkół pod priorytetowe potrzeby uczniów.

Ewa Wojnicka

Politolog, neurologopeda, pedagog specjalny. Od kilkunastu lat dyrektorka warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych: od 2016 roku nowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w dzielnicy Wilanów, w latach 2006-2016 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w dzielnicy Praga Północ, przedstawicielka środowiska dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Współpomysłodawczyni Dzielnicowych Centrów ds. Integracji i koordynator DCI w Wilanowie.
 

Krystyna Starczewska

Polonistka, filozofka, pedagog, wychowana w duchu pedagogiki Janusza Korczaka. W czasach PRL zaangażowana w działalność opozycyjną. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w zespole do spraw oświaty, gdzie walczyła o uzyskanie prawa do zakładania szkół niezależnych, które będą mogły realizować własne programy dydaktyczne i wychowawcze.
Współzałożycielka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, wyznaczającego nowe standardy nauczania w Polsce. Program placówki nastawiony był na uczenie młodzieży zasad demokracji, samodzielnego myślenia, odpowiedzialności i otwartości na innych. Obecnie jest to Zespół Szkół „Bednarska”, składający się z siedmiu placówek.
Od wielu lat pełni funkcję prezeski Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, gdzie współpracuje z niezależnymi szkołami z całej Polski, które realizują ciekawe, innowacyjne metody nauczania i wychowania.
Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem św. Jerzego przyznawanym przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”.
 

Anna Szwed

Filolog – slawista i polonista, czynny nauczyciel, instruktor teatralny, redaktor, trener umiejętności społecznych, trener i coach umiejętności wychowawczych, terapeuta, twórca i realizator programów profilaktycznych i projektów edukacji kulturalnej. Od 1992 roku związana z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota” – jako nauczycielka, instruktorka zajęć teatralnych i dziennikarskich, a od czterech kadencji także dyrektorka; przedstawicielka środowiska dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego. Od 15 lat wydaje tworzony w MDK wspólnie z młodzieżą miesięcznik „Korniszon”, corocznie współtworzy dziecięcy musical z przesłaniem profilaktycznym, wystawiany wielokrotnie dla środowiska szkolnego. Od wielu lat współpracownik Fundacji im. Stefana Batorego – realizator krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. z zakresu wychowania i profilaktyki oraz pracy z rodziną.
 

Urszula Woźniak

Pedagog specjalny, resocjalizacja społecznie niedostosowanych, działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezeska Oddziału ZNP Warszawa – Mokotów, Ursynów, Wilanów, wiceprezeska Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP, członkini Zarządu Głównego ZNP, p.o. przewodniczącej Rady OPZZ m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego zachodniego, wiceprzewodnicząca mazowieckiej Rady OPZZ, członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  - Zespół ds. Oświaty, wiceprzewodnicząca Rady Rynku Pracy m.st. Warszawy.
 

Grażyna Ziółek

Nauczyciel. Dyrektorka Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33, przedstawicielka środowiska dyrektorów przedszkoli. Instruktorka gimnastyki korekcyjnej, trenerka metody „Persona Dolls", autorka innowacji pedagogicznych i wielu programów dla dzieci i rodziców. Koordynatorka projektów międzynarodowych Comenius, Erasmus+, PO WER. Zainteresowania zawodowe: edukacja alternatywna, zrównoważony rozwój, outdoor education, kształcenie aktywizujące.
 

prof. ucz., dr hab. Małgorzata Żytko

Pedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członkini ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), ekspertka OECD w zakresie wczesnej edukacji. Zainteresowania naukowe: psychologiczne, pedagogiczne oraz społeczne  aspekty rozwoju i edukacji dzieci,  wspieranie profesjonalnego rozwoju nauczycieli, projektowanie i wprowadzanie do praktyki innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla szkoły podstawowej. Autorka licznych publikacji, koordynatorka badań w ramach grantów krajowych i zagranicznych.

Załączniki: