Rekrutacja do przedszkoli i szkół specjalnych

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 8 przedszkoli specjalnych, 23 szkół podstawowych specjalnych i 25 szkół ponadpodstawowych specjalnych, w których corocznie przyjmuje się kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas I. Dla szkół podstawowych specjalnych nie ustala się obwodów, są to jednostki ponaddzielnicowe.

Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do przedszkoli i szkół specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci i młodzież są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1], po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy spotkań z rodzicami i kandydatami, każde z przedszkoli specjalnych oraz każda ze szkół specjalnych, ustala indywidualnie i podaje je na swojej stronie internetowej. Najwcześniej, bo już w kwietniu, kończy się rekrutacja kandydatów do przedszkoli i szkół podstawowych specjalnych. Do końca czerwca trwa nabór do klas I szkół ponadpodstawowych specjalnych.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, uczeń może być przyjęty do szkoły specjalnej także poza terminem określonym w szkolnym regulaminie postępowania rekrutacyjnego. Należy wówczas w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub pracownikami Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Biura Edukacji. Tę samą zasadę przyjmuje się w przypadku wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego. Jeśli wniosek dotyczy przedszkola specjalnego w nadzorze Dzielnicy, należy zwrócić się o informację w sprawie do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy.

Uczniów mieszkających poza Warszawą obowiązuje procedura kierowania. Z wnioskiem o skierowanie ucznia do warszawskiej szkoły specjalnej lub ośrodka[2] i zapewnienie mu właściwych form kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej występuje starosta powiatu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wniosek jest rozpatrywany w Biurze Edukacji. Dyrektor Biura Edukacji z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy po analizie stanu wolnych miejsc, kieruje ucznia do szkoły specjalnej lub placówki stosującej specjalną organizację. Procedura kierowania uczniów spoza m.st. Warszawy dotyczy zarówno uczniów z niepełnosprawnościami, jak i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Odrębne przepisy[3] regulują zasady przyjmowania uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Uczniowie są do nich kierowani na mocy orzeczenia sądu rodzinnego. Placówkę dla ucznia wskazuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a skierowanie dla ucznia przygotowuje Biuro Edukacji.

Przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych nie prowadzą postępowań rekrutacyjnych.

Wykaz szkół specjalnych oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wraz z ofertami kształcenia (w tym kształcenia zawodowego) oraz danymi do kontaktu, znajdą Państwo w informatorze opublikowanym na stronie Biura Edukacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/informator

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji


[1] art. 127 ust. 1 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)
[2] art. 2 pkt. 7 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. nr 296, poz. 1755)