Często zadawane pytania

W każdej dzielnicy w Warszawy pracuje dzielnicowy koordynator, który pomaga znaleźć właściwą szkołę lub przedszkole. Możesz do niego zadzwonić lub napisać maila.  Lista koordynatorów opublikowana jest na stronie informacyjnej.  

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

 1. Zbierz dokumenty o dotychczasowej nauce dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz, napisz oświadczenie o ukończonych latach nauki i wskaż placówkę, do której dziecko uczęszczało.                                                                                                                                                                          
 2. Skontaktuj się ze  szkołą obwodową i złóż wniosek o przyjęcie dziecka. Adres szkoły obwodowej dostaniesz u dzielnicowego koordynatora. 
 3. Szkoła podstawowa obwodowa, ma obowiązek przyjąć dziecko. Jeśli nie ma w niej już wolnych miejsc zostaniesz skierowany do innej. Decyzję podejmie dyrektor.
 4. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem swojej dzielnicy i poproś o wskazanie szkoły dla dziecka.

Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 7 lat zaczynają realizację obowiązku szkolnego w klasie I w szkole podstawowej. 
W sprawie wskazania placówki, w które dziecko będzie realizowało ten obowiązek należy skontaktować się z koordynatorem dzielnicowym, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pravyla-pryyomu-ditey-z-ukrayiny-v-polski-shkoly

Rozpoczęcie nauki w polskiej szkole przez cudzoziemców określa ustawa – Prawo oświatowe i rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.

 1. Szkoły podstawowe obwodowe, w obrębie których mieszka uczeń, przyjmują dzieci do pierwszej klasy na podstawie zgłoszenia zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym. Wydruk tego zgłoszenia trzeba złożyć w sekretariacie szkolnym.
 2. Do klas II-VIII przyjęcie ucznia następuje na podstawiedokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły lub ukończenie kolejnego etapu kształcenia. 
 3. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku trudności z zapisem dziecka do szkoły zalecamy kontakt z Wydziałem Oświaty i Wychowania we właściwym Urzędzie Dzielnicy lub koordynatorem dzielnicowym.
 4. Szkoły podstawowe inne niż obwodowe mogą przyjąć dzieci cudzoziemskie w miarę wolnych miejsc.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Na przełomie lutego i marca każdego roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych za pomocą systemu informatycznego.

Kandydaci z obwodu danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie tylko w niej, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Inni biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół. Nie ma ograniczenia ich liczby.
W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje harmonogram z terminami i kryteria z przypisanymi punktami. Spełnianie danego kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku stosowne dokumenty. Jeśli się tego nie zrobi, komisja rekrutacyjna go nie uwzględni.

Szczegóły na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

 1. Uczniowie z zagranicy przyjmowani są do publicznych szkół na podstawie dokumentów, potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą lub ukończenie kolejnego etapu kształcenia. Następnie kwalifikowani są do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr) w miarę wolnych miejsc.
  • Jeżeli uczeń z zagranicy nie może przedłożyć takich dokumentów, zostaje przyjęty do publicznej szkoły i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr, rok kształcenia) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (§12 ww. rozporządzenia).
 2. Gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do publicznych szkół zawodowych (technikum, szkoła branżowa I stopnia), sportowych, artystycznych czy oddziałów dwujęzycznych, warunkiem przyjęcia może być spełnienie dodatkowych kryteriów – określonych w przepisach.
 3. Dyrektor szkoły publicznej kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także jego wiek, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Uczniowie z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, nie korzystają z elektronicznego systemu rekrutacji. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa lub zaświadczenia, wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą. 
Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie do wybranego liceum, technikum czy szkoły branżowej I stopnia, zwróć się do jej dyrektora.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkół zawodowych, dołącz do dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, musisz uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i pozytywnie zaliczyć próbę sprawności fizycznej.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi,  musisz uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i pozytywnie zaliczyć  sprawdzian kompetencji lub predyspozycji językowych.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Uczniowie z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie odpowiedniego wykształcenia. Procedurę prowadzi dyrektor.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły, w której działa oddział.
Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, bez polskiego obywatelstwa  i mieszkające w Warszawie, mają prawo do korzystania z edukacji przedszkolnej:

 1. dzieci w wieku 3-5 lat mogą korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 2. dzieci w wieku 6 lat muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 3. dzieci, które ukończyły 2,5 r.ż. mogą skorzystać z przedszkola w szczególnych przypadkach (decyduje o tym dyrektor, jeżeli w przedszkolu są wolne miejsca).

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/doshkilna-osvita-dlya-ditey-3-6-rokiv

Na przełomie lutego i marca każdego roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzona za pomocą systemu informatycznego. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/system-rekrutacyjny.
Nie ma ograniczenia liczby placówek, gdzie można ubiegać się o przyjęcie dziecka. Przy zapisach obowiązuje harmonogram, określający terminy i kryteria (ustawowe i samorządowe) rekrutacji, z przypisanymi punktami. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku stosowne dokumenty.

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko kontynuowało naukę w ukraińskiej szkole:

 1. sprawdź, czy ta szkoła prowadzi nauczanie zdalne i czy dziecko może tam dołączyć, lub
 2. wybierz inną ukraińską szkołę ze zdalnym nauczaniem.


Szkoły ukraińskie oferują  zajęcia w różnych godzinach, a udostępnione przez nie materiały można obejrzeć i odsłuchać o dowolnej porze. Sprawdzisz to na stronie Ogólnoukraińskiej Szkoły Online: https://lms.e-school.net.ua/

Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymują elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w danym roku szkolnym.
Jeśli dziecko będzie kontynuować naukę w szkole ukraińskiej, musisz złożyć urzędowe oświadczenie. Informacje znajdziesz na stronie: edukacja.um.warszawa.pl.
Dla uczniów, pozostających w ukraińskim systemie edukacyjnym, Warszawa przygotowała punkty nauki zdalnej i zajęcia integracyjne w szkołach i instytucjach kultury.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/mozliwosci-wyboru-sciezki-edukacyjnej-dzieci-ukrainskich-w-polsce

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko/ucznia w ukraińskim systemie oświaty należy złożyć w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka/ucznia. 

Możesz  zapisać dziecko do szkoły publicznej lub niepublicznej. Nauka w nich odbywa się wyłącznie w ramach polskiego systemu edukacji. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Przydatne informacje o edukacji ukraińskich dzieci w Warszawie znajdziesz na stronie: edukacja.um.warszawa.pl. Są tam informacje w języku ukraińskim, w tym lista koordynatorów dzielnicowych, którzy pomogą Ci w znalezieniu szkoły.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/mozliwosci-wyboru-sciezki-edukacyjnej-dzieci-ukrainskich-w-polsce

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w polskim systemie edukacji. 
Oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko/ucznia w ukraińskim systemie oświaty należy złożyć w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka/ucznia.

Tak. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. Dlatego  kwestie związane z zapisem dziecka do konkretnego oddziału zależą od jego decyzji. 
Jeżeli w szkole nie ma oddziału przygotowawczego lub nie ma już wolnych miejsc w tym oddziale, to dyrektor może przyjąć dziecko do oddziału ogólnodostępnego.

Dla osób z zagranicy, wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości oraz dopasowania formy organizacyjnej wspomagającej kształcenie samorząd Warszawy organizuje w szkołach oddziały przygotowawcze. Dzieci i młodzież uczą się tam zgodnie z polską podstawą programową kształcenia ogólnego. Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń z trudnościami związanymi z różnicami kulturowymi, językowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Zajęcia w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. Nauczanie jest prowadzone według programu szkolnego, 
z dostosowaniem metod do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Dzielnicowi koordynatorzy informują o podstawowych zasadach i kontaktują z Wydziałem Oświaty w danej dzielnicy. Wskażą też wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych i przygotowawczych na każdym poziomie edukacyjnym. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w której został utworzony oddział przygotowawczy. 

Jeśli nie masz dokumentów, napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki, ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.  Uczeń przybywający z zagranicy, który nie może przedłożyć dokumentów, może zostać zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia również na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

To zależy od indywidualnej sytuacji ucznia i od klasy do której uczęszcza. Zalecamy kontakt z wychowawcą konkretnej  szkoły lub jej dyrektorem.

Nauczyciele są cały czas przygotowywani do prowadzenia zajęć z dziećmi uchodźczymi. Uczestniczą w szkoleniach i otrzymują wskazówki metodyczne. Mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych poradników dotyczących m.in. analizy podstawy programowej danego przedmiotu w Ukrainie, różnic między nauczaniem w Ukrainie i w Polsce, przykładowych zadań dla uczniów niemówiących po polsku i możliwych działań integracyjnych. Materiały znajdują się na stronie edukacja.um.warszawa.pl oraz na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej: www.zpe.gov.pl.

Zalecamy kontakt z wychowawca klasy lub dyrektorem konkretnej szkoły.

 1. Dzieci i młodzież do 18. r.ż. lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej korzystają z nauki oraz opieki w publicznych przedszkolach i szkołach na warunkach obowiązujących obywateli polskich.
 2. Każdy uczeń cudzoziemski, nie znający języka polskiego na poziomie niewystarczającym do nauki, ma prawo do min. 2 godzin dodatkowej, bezpłatnej jego nauki.
 3. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu przez 12 miesięcy.
 4. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.
 5. Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu, nie znający języka polskiego na poziomie wystarczającym do nauki, w razie potrzeby mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą ich językiem (pomoc nauczyciela) nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv

Przedszkola, oddziały przedszkolne oraz świetlice szkolne zapewniają opiekę do godz. 17.00 lub 17.30.

Zalecamy kontakt z dyrektorem szkoły lub Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dzieci z niepełnosprawnością - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczna - przyjmowane są do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. 

W sprawie pomocy finansowej dla dziecka/ucznia np. w sprawie zwolnienia z odpłatności za wyżywienie,  należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/24 mogą się nieznacznie zmienić. W tym roku szkolnym ukraińskie dzieci mogły brać udział w rekrutacji do kas I szkół podstawowych, ale nie brały udziału w rekrutacji do klas pierwszych do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się na początku 2023 roku.  W rekrutacji, na tych samych zasadach, uczestniczą dzieci polskie i cudzoziemskie. Harmonogram, zasady i kryteria rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej https://edukacja.um.warszawa.pl w zakładce "REKRUTACJA".

Zalecamy kontakt z koordynatorem dzielnicowym

Rodzice dzieci przyjętych do warszawskich przedszkoli samorządowych nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Odpłatne jest wyżywienie - w sprawie zwolnienia z tej opłaty należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola, do którego dziecko zostanie przyjęte.

M.st. Warszawa nie ma jeszcze zwiększonej subwencji (środków z budżetu państwa) na edukację i opiekę nad dziećmi z Ukrainy. Z własnych środków przeznaczyliśmy dodatkowo kilka mln zł na posiłki. Środki te przekażemy zgodnie z potrzebami do placówek, które przyjęły uchodźcze dzieci. 
W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole należy kontaktować się z dyrektorem przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole ustalana jest indywidualnie w każdej placówce. Zalecamy kontakt z dyrektorem przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte. 

Na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy znajduje się lista wszystkich szkół, prowadzonych przez m.st Warszawę, wraz z danymi teleadresowymi. https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-publiczne/prowadzone-przez-m-st-warszawa

W przypadku pytań i problemów, skontaktuj się z dzielnicowym koordynatorem lub Wydziałem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy w miejscu zamieszkania. 

Zwróć się do koordynatorów dzielnicowych.
W trakcie roku szkolnego informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i szkołach podstawowych publikowana jest na stronie przedszkola.edukacja.warszawa.pl w zakładce "wolne miejsca". Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania nie ma obowiązku zmiany przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli rodzic chce przepisać dziecko do przedszkola/szkoły położonej bliżej miejsca zamieszkania zalecamy kontakt z koordynatorem dzielnicowym, który wskaże placówkę, w której są wolne miejsca.  

Kandydaci, którzy nie wybrali szkoły obwodowej, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
O przyjęciu dziecka do przedszkola/szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły. 

Zalecamy kontakt z koordynatorem dzielnicowym

Przy przyjęciu dziecka do szkoły nie jest konieczne posiadanie zaświadczenia o zameldowaniu dziecka - wystarczy oświadczenie.

W Centrum Edukacji i Rozwoju funkcjonuje infolinia gdzie można uzyskać informacje na podstawowe pytania. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 m.st. Warszawa, przy współpracy z różnymi podmiotami oraz Młodzieżową Radą Warszawy, intensywnie pozyskiwało sprzęt komputerowy dla uczniów, umożliwiający udział w lekcjach online (komputery, laptopy, desktopy, monitory, klawiatury, myszki, kamery internetowe). Dzięki współpracy z różnymi organizacjami (np. UNICEF) i instytucjami systematycznie powiększamy bazę sprzętową. 

Minister Zdrowia poinformował, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy będą realizowane w ramach Programu Szczepień Ochronnych na 2022 r. Szczegółowych informacji na ten temat powinno udzielić Ministerstwo Zdrowia. Wytyczne na ten temat znajdują się na stronie tego ministerstwa.