Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, uczniowie wchodzą do klasy.
Autor: m.st. Warszawa

​​​​​​​Uczniowie są przyjmowani do publicznych szkół ponadpodstawowych oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Nie ma znaczenia podstawa prawna pobytu ucznia na terenie Polski.

Przyjmowanie jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

O pomoc w znalezieniu miejsca w szkołach należy zwrócić się do dzielnicowych koordynatorów:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku oraz w miarę możliwości, dokumentu z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). W przypadku braku tych dokumentów dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy ukończonych lat nauki za granicą i odpowiednio ustala klasę, w której ma być kontynuowana nauka.  

  1. Uczniowie cudzoziemscy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do nie mniej niż 2 godzin dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.
  2. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania przez okres 12 miesięcy.
  3. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.
  4. Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jeżeli jest taka potrzeba, mogą korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.