Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli specjalnych


Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 8 przedszkoli specjalnych, w których corocznie przyjmuje się kandydatów do oddziałów przedszkolnych.

Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do przedszkoli odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1], po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy spotkań z rodzicami i kandydatami, każde z przedszkoli specjalnych ustala indywidualnie i podaje je na swojej stronie internetowej.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dziecko może być przyjęty do przedszkola specjalnego także poza terminem określonym w szkolnym regulaminie postępowania rekrutacyjnego. Należy wówczas w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub pracownikami Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Biura Edukacji.. Jeśli wniosek dotyczy przedszkola specjalnego w nadzorze Dzielnicy, należy zwrócić się o informację w sprawie do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy.

Przedszkola specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych nie prowadzą postępowań rekrutacyjnych.


[1] art. 127 ust. 1 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)