PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie

p_0.png

PEgaz to projekt dofinansowania działań edukacyjnych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki, które wspierające wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Cele projektu na 2023 rok:

  1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu, w tym poprzez formy on-line.
  2. Działania na rzecz włączenia dzieci uchodźców w społeczność szkół i placówek oświatowych
  3. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
  4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
  5. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków.
  6. Podejmowanie działań związanych z edukacją prawną oraz demokracją.
  7. Podejmowanie działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, gospodarką odpadami, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.
  8. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.
  9. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy i informacji.

Poprzednie edycje

Wyświetlanie 1 - 5 z 8 rezultatów.