O stypendium

Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO można składać od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia każdego roku.

 

Często zadawane pytania

Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, za wybitne osiągnięcia odnotowane w ww. typach szkół, w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym.

Zwracamy uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie.Stypendium to nie dotyczy osiągnięć sportowych, które nagradzane są w ramach stypendium sportowego m.st. Warszawy.

Lista wnioskodawców, w tym m.in.:

  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
  • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
  • pełnoletni kandydat.

Wnioski można składać od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia każdego roku.

Od 2020 roku wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. 

Ważne: Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca i za dobrowolną zgodą wskazuje swoje podstawowe dane, niezbędne do założenia i aktywacji konta.

Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy:

  1. w formie papierowej

Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (preferowany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00 - 024 Warszawa

- w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku ...”.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00,

  1. lub w formie elektronicznej
    Wówczas pobrany z ESdOS zarejestrowany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z: profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka (link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa(otwiera się w nowej karcie)) albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski”
w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Ważne: Wnioski niepodpisane lub niekompletne, których braków wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie, oraz wnioski złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634

W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)
prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl