Zasady rekrutacji do oddziałów wstępnych na rok szkolny 2022/2023

W rekrutacji zasadniczej kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru od 16 do 30 maja br., niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji. Po tym terminie nie będzie możliwe dodanie oddziału wstępnego na listę.

Wnioski można złożyć osobiście, mailowo (na adres podany przez szkołę do rekrutacji) lub przez system elektroniczny podpisując profilem zaufanym.  

Do wniosku należy dołączyć (w terminach określonych w harmonogramie):

    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem przyjęcia do oddziału wstępnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzanego w sposób ustalony przez radę pedagogiczną.

Kandydat przystępuje do sprawdzianu w szkole z oddziałem wstępnym, którą umieścił najwyżej na liście preferencji. Wyniki będą brane pod uwagę we wszystkich wybranych przez ucznia oddziałach wstępnych.

Terminy przeprowadzania sprawdzianu:

I termin: 9 czerwca  br.,  godz. 15:00

II termin: 29 czerwca br., godz. 10:00 (dotyczy kandydatów, którzy nie mogli przystąpić w I terminie).

Publikacja wyników sprawdzianu:

I termin: do 15 czerwca br.

II termin: do 7 lipca br.

Uczeń może sprawdzić wyniki w szkole, w której przystąpił do sprawdzianu lub w systemie elektronicznym.

Kryteria rekrutacji:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie:

1) wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego (uwzględnia się wyższą ocenę),

- jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,

- uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,

   artystycznych i sportowych.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim  etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydat piecza zastępczą.

Szkoły z oddziałami wstępnymi

Język niemiecki

 1. XVII LO im. A. F. Modrzewskiego, ul. Elektoralna  5/7 ( Śródmieście),
 2. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul Żuromińska 4 (Targówek).

Język hiszpański

 1. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24  (Mokotów),
 2. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4 (Targówek).

Język francuski

 1. XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej, ul. Klonowa 16  (Śródmieście),
 2. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41  (Targówek),
 3. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Żoliborz).

Załączniki: