Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w internecie na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej: system)

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci składają wnioski wraz z innymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru od 15 do 29 maja, niezależnie od miejsca umieszczenia oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego na liście preferencji. Po tym terminie nie będzie możliwe dodanie oddziału sportowego
lub mistrzostwa sportowego na listę.

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, jeżeli:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

Kandydat może złożyć wniosek wraz z dokumentami:

 • osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego,

lub

 • przez system

W terminie określonym w harmonogramie kandydat dołącza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

oraz

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Terminy przeprowadzania prób sprawności fizycznej

Dokładny termin próby sprawności fizycznej należy sprawdzić na stronie szkoły, która prowadzi oddział sportowy lub mistrzostwa sportowego.

[!] Kandydaci, którzy wybiorą kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego przystępują do próby w każdej szkole, która prowadzi taki oddział.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Publikacja wyników prób sprawności fizycznej

Kandydat może sprawdzić wyniki egzaminu w szkole, w której odbył próbę sprawności fizycznej
lub w systemie.

Kryteria rekrutacji

I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

II etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie uwzględnia się następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego (uwzględnia się wyższą ocenę),
  • dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

III etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata*
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Wykaz szkół ponadpodstawowych, w których prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego:

oddziały mistrzostwa sportowego:

 1. LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20 (Bielany),
 2. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
 3. CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego ul. Chełmska 23 (Mokotów).

oddziały sportowe:

 1. LXIX LO z Oddz. Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944,
  ul. Skarżyńskiego 8 (Ochota),
 2. CLXV LO, ul. Ostródzka 175 (Białołęka),
 3. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
 4. CLXII LO, ul. Turmoncka 2 (Targówek),
 5. CLXVI LO z Oddziałami Sportowymi, ul. Koncertowa 8 (Ursynów).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe),

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Załączniki: