Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023

Kandydaci, którzy wybierają oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, składają wnioski wraz z innymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru od 16 maja br. do 30 maja br.

Wnioski można złożyć osobiście, mailowo (na adres mailowy szkoły przeznaczony na potrzeby rekrutacji)
lub poprzez elektroniczny system podpisując profilem zaufanym.

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, jeżeli:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

Kandydaci do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego uzupełniają złożone wnioski o: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Terminy przeprowadzania prób sprawności fizycznej:

I termin - od 31 maja br. do 13 czerwca br.  

Wyniki prób sprawności fizycznej do 15 czerwca br. Można je sprawdzić w szkole, w której uczeń przystąpił do próby lub w elektronicznym systemie.

II termin - do 7 lipca br. 

Termin ten dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w I terminie.

Wyniki prób sprawności fizycznej do 8 lipca br. Można je sprawdzić w szkole, w której uczeń przystąpił do próby lub w elektronicznym systemie.

Dokładne terminy prób sprawności znajdują się na stronie każdej szkoły, która prowadzi takie oddziały.

Kryteria rekrutacji:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowanie brane są pod uwagę łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

b) inne osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły, np. konkursy, zawody wiedzy itp.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydat piecza zastępczą

Wykaz szkół ponadpodstawowych, w których prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego:

oddziały mistrzostwa sportowego:

 1. LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20 ( Bielany),
 2. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
 3. CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego ul. Chełmska 23 (Mokotów).

oddziały sportowe:

 1. LXIX LO z Oddz. Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. Skarżyńskiego 8 (Ochota)
 2. XX LO im. B. Chrobrego, ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ),
 3. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
 4. CLXII LO, ul. Turmoncka 2 (Targówek),
 5. CLXVI LO z Oddz. Sportowymi, ul. Koncertowa 8 (Ursynów).

Załączniki: