Zasady rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych na rok szkolny 2022/2023

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych składają wnioski wraz z innymi dokumentami (np. oświadczenie o wielodzietności) w szkole pierwszego wyboru od 16 maja br. do 20 czerwca br.

Wnioski można złożyć osobiście, mailowo (na adres szkoły przeznaczony wyłącznie na potrzeby rekrutacji) lub przez system elektroniczny podpisując go profilem zaufanym.

Do wniosku należy dołączyć (w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji).

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Kryteria rekrutacji:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się uczniów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia,  potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą  zastępczą.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych sportowych branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod linkiem:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Uprawnienia laureatów:

  • laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty,
  • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej
      są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów ogólnodostępnych.

Załączniki: