Zasady rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w internecie na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej: system)

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, składają wniosek wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w szkole pierwszego wyboru od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Wniosek wraz z innymi dokumentami kandydat składa w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:

 • osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego

lub

 • przez system

 

Do wniosku kandydat dołącza (w terminach określonych w harmonogramie):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

oraz

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

Jeśli kandydat wybrał technikum lub szkołę branżową I stopnia, dołącza również:

 • zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Laureaci

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów ogólnodostępnych ma kandydat, który jest:

 • laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 • laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty,
 • laureatem konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Kryteria rekrutacji

I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji uwzględnia się łącznie:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,
  • uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;
 5. w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które bierze się pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.

II etap

Jeżeli kandydaci uzyskali takie same wyniki na pierwszym etapie, na drugim etapie przyjmuje się  uczniów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwość wyboru kierunku kształcenia. Muszą być one potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie uwzględnia się:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata*
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe),

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Załączniki: