Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych „części integracyjnej” na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do tzw. „części integracyjnej” oddziałów integracyjnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie takie otrzymują uczniowie:

 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • niewidomi,
 • słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Orzeczenia wydawane są na dany etap edukacyjny. 

Kandydaci, którzy wskażą na swojej liście preferencji „część integracyjną”  oddziału integracyjnego  (niezależnie od jej miejsca na liście), składają wniosek w szkole pierwszego wyboru wraz z orzeczeniem i innymi dokumentami od 16 maja br. do 20 czerwca br.  

Wniosek można złożyć osobiście, poprzez system elektroniczny, podpisując profilem zaufanym lub mailowo (na adres podany przez szkołę do rekrutacji).  Adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół. Dodatkowo kopie orzeczenia należy złożyć osobiście lub mailowo w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą uczeń wskazał na liście preferencji.

W terminach określonych w harmonogramie rekrutacji do wniosku należy dołączyć:

    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

w przypadku wyboru  techników i branżowych szkół I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 Kandydatom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegającym się o przyjęcie do „części integracyjnej” nie są naliczane punkty rekrutacyjne. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością.

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiegających się  o przyjęcie do innych niż oddziały integracyjne – tj. „części integracyjnej” odbywa się na zasadach obowiązujących w danym typie oddziału.

Wykaz warszawskich publicznych szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne

 1. LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema, ul. Marynarska 2/6 (Mokotów),
 2. CLVI LO Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” ul. Podchorążych 49/61  (Mokotów),
 3. LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. S. Skarżyńskiego, (Ochota),
 4. CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego, ul. Szczawnicka 1 (Praga-Południe),
 5. L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, ul. Burdzińskiego 4 (Praga-Północ),
 6. CII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka, ul. Bartnicza 2 (Targówek),
 7. LXIII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 (Ursynów),
 8. XXVI LO im. Juliana Tuwima, ul. Alpejska 16 (Wawer),
 9. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ożarowska 71 (Wola),
 10. I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15 ( Żoliborz),
 11. CXIV LO im. Jana Kilińskiego, Felińskiego 13 (Żoliborz),
 12. T. nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szczawnicka 1 (Praga-Południe) –kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik rachunkowości
 13. Branżowa Szkoła Spożywczo - Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II, Komorska 17/23 (Praga- Południe) – kształcenie w zawodzie: kucharz
 14. Branżowa Szkoła I stopnia nr 39, ul. Ożarowska 71 (Wola) - oddział wielozawodowy.

Załączniki: