Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w internecie na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej: system)

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci składają wnioski wraz z innymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru od 15 do 29 maja, niezależnie od miejsca umieszczenia oddziału dwujęzycznego lub międzynarodowego na liście preferencji. Po tym terminie nie będzie możliwe dodanie oddziału dwujęzycznego ani międzynarodowego na listę.

Kandydat może złożyć wniosek:

 • osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego,

lub

 • przez system

Do wniosku kandydat dołącza (w terminach określonych w harmonogramie):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  oraz
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Do oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzony w sposób ustalony przez radę pedagogiczną placówki.

[!] Kandydat może być przyjęty do szkoły, tylko jeśli uzyska pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie do kilku szkół, które prowadzą oddział z danym językiem,
do egzaminu przystępuje w tej szkole, którą umieścił najwyżej na liście swoich preferencji.
Wyniki z egzaminu z tego języka komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę przy rekrutacji do wszystkich oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowych, które kandydat wskazał na swojej liście preferencji.

Terminy przeprowadzania sprawdzianów

Dokładny termin sprawdzianu należy sprawdzić na stronie szkoły, która prowadzi oddział dwujęzyczny lub międzynarodowy i została umieszczona najwyżej na liście preferencji.

Publikacja wyników sprawdzianu

Kandydat może sprawdzić wyniki egzaminu w szkole, w której pisał sprawdzian
lub w systemie.

Kryteria rekrutacji

I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji uwzględniamy łącznie:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wyniki sprawdzianu kompetencji językowych;
 3. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego (uwzględnia się wyższą ocenę),
  • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 4. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 5. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,
  • uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

II etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata*
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Laureaci 

W pierwszej kolejności szkoła przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, a są jednocześnie:

 • laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 • laureatami konkursów przedmiotowych wojewódzkich lub ponadwojewódzkich, które organizuje kuratorium oświaty,
 • laureatami konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, które organizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Laureaci konkursu przedmiotowego z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w oddziale dwujęzycznym, nie muszą przystępować do sprawdzianu kompetencji z tego języka.

[!] Informację o tytule laureata (lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej) kandydat zaznacza w systemie w momencie, gdy wypełnia wniosek o przyjęcie. Kopię zaświadczenia kandydat składa od 16 do 30 maja w szkole pierwszego wyboru.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe z oddziałami dwujęzycznymi lub międzynarodowymi

Oddziały międzynarodowe

 1. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 (Śródmieście)
 2. XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 (Praga-Południe)
 3. XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika, ul. J. Bema 76 (Wola)

Oddziały dwujęzyczne

Język angielski

 1. LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. A. Krzywoń 3 (Bemowo)
 2. XLI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Lelewela, ul. Kiwerska 3 (Bielany)
 3. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. Żywnego 25 (Mokotów)
 4. XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 (Praga Południe)
 5. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 (Śródmieście)
 6. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41 (Targówek)
 7. CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej I. Czartoryskiej, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 (Ursynów)
 8. XXX LO im. J. Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3 (Wola)
 9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika, ul. J. Bema 76 (Wola)
 10. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1 (Wola)
 11. Technikum Mechatroniczne nr 1, ul. Wiśniowa 8 (Mokotów)
 12. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Grójecka 93 (Ochota)
 13. XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta,
  ul. Fundamentowa 38/42 (Praga Południe)
 14. IV LO im. Adama Mickiewicza, Saska 59 (Praga Południe)

Język niemiecki

 1. XVII LO im. A. F. Modrzewskiego, ul. Elektoralna 5/7 ( Śródmieście)
 2. XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego, ul. F. Joliot-Curie 14 (Mokotów)
 3. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. Żywnego 25 (Mokotów)
 4. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul Żuromińska 4 (Targówek)

Język hiszpański

 1. XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L. Staffa 111 (Bielany)
 2. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24 (Mokotów)
 3. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4 (Targówek)
 4. CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej I. Czartoryskiej, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 (Ursynów)

Język francuski

 1. XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej, ul. Klonowa 16 (Śródmieście)
 2. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41 (Targówek)
 3. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Żoliborz)

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe),

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Załączniki: