Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych na rok szkolny 2022/2023

Kandydaci składają wnioski wraz z innymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru od 16 do 30 maja br., niezależnie od miejsca umieszczenia oddziału na liście preferencji. Po tym terminie nie będzie możliwe dodanie oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego na listę.

Wnioski można złożyć osobiście, mailowo (na adres podany przez szkołę do rekrutacji) lub poprzez elektroniczny  system, podpisując profilem zaufanym.

Do wniosku należy dołączyć (w terminach określonych w harmonogramie):

     • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzony w sposób ustalony przez radę pedagogiczną.

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

W przypadku kandydowania do kilku oddziałów z tym samym językiem np. jęz. angielskim, do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji.

Wyniki z danego języka np. jęz. angielskiego  będą brane pod uwagę we wszystkich oddziałach dwujęzycznych/międzynarodowych, które uczeń wskazał na liście preferencji.

Terminy przeprowadzania sprawdzianów:

I termin

 • język francuski – 7 czerwca br., godz. 9:30
 • język angielski – 3 czerwca br., godz. 9:30 (I tura) i godz. 13:30 (II tura)
 • język niemiecki – 8 czerwca br., godz. 15:00
 • język hiszpański – 2 czerwca br., godz. 15:00

II termin (dotyczy kandydatów, którzy nie mogli przystąpić I terminie)

 • język francuski – 28 czerwca br., godz. 13:00
 • język angielski – 24 czerwca br., godz. 15:00
 • język niemiecki – 27 czerwca br., godz. 10:00
 • język hiszpański – 28 czerwca br., godz. 10:00

Publikacja wyników sprawdzianu:

I termin: do 15 czerwca br.

II termin: do 7 lipca br.

Uczeń może sprawdzić wyniki w szkole, w której przystąpił do sprawdzianu lub w elektronicznym systemie.

Kryteria rekrutacji

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wyniki sprawdzianu kompetencji językowych,

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego (uwzględnia się wyższą ocenę),

- jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,

- uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Laureaci

 

   •  
 • ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (lub finaliści),
 • konkursów przedmiotowych wojewódzkich lub ponadwojewódzkich, organizowanych przez kuratorów oświaty,
   •  
 • konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej

są przyjmowani w pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego wojewódzkiego  

lub ponadwojewódzkiego z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w oddziale dwujęzycznym,  

są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Uwaga!

Informację o tytule laureata należy zaznaczyć w systemie elektronicznym wypełniając wniosek o przyjęcie oraz złożyć kopię zaświadczenia od 16 do 30 maja br.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe z oddziałami dwujęzycznymi lub międzynarodowymi

Oddziały międzynarodowe

 1. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 (Śródmieście),
 2. XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 (Praga-Południe),
 3. XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika, ul. J. Bema 76 (Wola),

Oddziały dwujęzyczne

Język angielski

 1. LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. A. Krzywoń 3 (Bemowo),
 2. XLI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Lelewela, ul. Kiwerska 3 (Bielany),
 3. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. Żywnego 25 (Mokotów),
 4. XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 (Praga Południe),
 5. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 (Śródmieście),
 6. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41 (Targówek),
 7. CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej I. Czartoryskiej, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 (Ursynów),
 8. XXXVIII LO im. S. K. Potockiego, ul. Wiertnicza 26 (Wilanów),
 9. XXX LO im. J. Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3  (Wola),
 10.  XXXIII LO  Dwujęzyczne im. M. Kopernika, ul. J. Bema 76 (Wola),
 11. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1 (Wola),
 12. Technikum Mechatroniczne nr 1, ul. Wiśniowa 8 (Mokotów)

Język niemiecki

 1. XVII LO im. A. F. Modrzewskiego, ul. Elektoralna  5/7 ( Śródmieście),
 2. XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego, ul. F. Joliot-Curie 14 (Mokotów),
 3. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. Żywnego 25  (Mokotów),
 4. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul Żuromińska 4 (Targówek)

Język hiszpański

 1. XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L. Staffa 111 (Bielany),
 2. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24  (Mokotów),
 3. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4 (Targówek),
 4. CLVIII  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej I. Czartoryskiej, ul. Szolc-Rogozińskiego 2 (Ursynów).

Język francuski

 1. XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej, ul. Klonowa 16  (Śródmieście),
 2. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41   (Targówek),
 1. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Żoliborz).

Załączniki: