Ocena wniosków stypendialnych

Po zakończeniu naboru przeprowadzana jest ocena złożonych wniosków:

  • Formalna – sprawdzana jest kompletność i prawidłowe wypełnienie wniosków
  • Merytoryczna - wnioski zostają przekazane do oceny merytorycznej do właściwego biura, w zależności od obszaru, na jaki został złożony wniosek.
  • Ocena komisji stypendialnej.