Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich

O Rzeczniku

Damian Jaworek – socjolog, antropolog, absolwent Wydziału Socjologii i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat II nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od początku swojej drogi zawodowej związany z trzecim sektorem. Od 2016 roku pracował w Fundacji Stocznia, gdzie zajmował się koordynacją i prowadzeniem badań społecznych, w tym edukacyjnych (we współpracy m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Orange, Centrum Nauki Kopernik). Realizował projekty obywatelskie i młodzieżowe ze szkołami i instytucjami samorządowymi oraz procesy konsultacji społecznych. Koordynował warszawski program grantowy Inicjatywy Sąsiedzkie, aktywizujący społeczności poszczególnych dzielnic Warszawy. Współautor poradników dla nauczycieli i edukatorów. 


Do obowiązków Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich należy m.in.:

  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji;
  • współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełni istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. To także odpowiedź na postulaty młodych ludzi - badania pokazały, że taką potrzebę widzi ponad 70 proc. warszawskich uczniów. 

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstał zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Zespół

Powołany został Zespół do spraw wspierania działań podejmowanych na rzecz warszawskich uczniów. 

Do zadań Zespołu należy wsparcie merytoryczne działań Rzecznika, w tym w szczególności:

  1. analiza spraw z zakresu zadań Rzecznika;
  2. analiza problemów zgłaszanych do Rzecznika.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich – Przewodniczący Zespołu;
  2. Przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;
  3. Przedstawiciel Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy;
  4. Przedstawiciel Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
  5. Przedstawiciel Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń;
  6. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby wskazane przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnego za sprawy edukacji. 

W pracach Zespołu mogą brać udział osoby wskazane przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele dzielnic m.st. Warszawy, o ile wymaga tego zagadnienie rozpatrywane przez Zespół i Przewodniczący Zespołu uzna udział tych osób za konieczny.

Zarządzenie nr 1388/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 25 sierpnia 2022 r. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie zgody)