Więcej o projekcie Naukowa Warszawa

W projekcie Naukowa Warszawa przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy Urzędu m.st. Warszawy z naukowcami i instytucjami naukowymi. Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem i pozwalają jak najlepiej go spożytkować. Niektóre z zaproponowanych rozwiązań są już w Urzędzie stosowane, inne zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby, które zgłaszali urzędnicy i przedstawiciele sektora nauki.

Chcemy w ten sposób umożliwić  warszawskiej społeczności akademickiej zaangażowanie we wspieranie decyzji Urzędu wiedzą ekspercką. Dzięki temu Urząd m.st. Warszawy będzie mógł usprawnić swoje działania na rzecz jakości życia w mieście.

Współpraca między urzędnikami i naukowcami przynosi najwięcej korzyści, gdy wynika ze wspólnego poszukiwania wiedzy w określonym obszarze. Obszar ten określają z jednej strony zadania pracownika samorządowego, a z drugiej – specjalizacja i zainteresowania naukowe badaczy.

Jesteśmy pośrednikiem w kontaktach, ale nie koordynujemy współpracy. Kontaktujemy naukowców z biurami, które zajmują się konkretnym tematem. To biuro merytoryczne jest zawsze partnerem dla naukowców.

Prowadzimy działania w trzech obszarach:

  • systematyzujemy współpracę,
  • wspieramy zainteresowanie badawcze Warszawą, szczególnie wśród młodych badaczy,
  • wspieramy wymianę wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

Zapraszamy do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.