Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantówCelem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem. 

 

 

 

 

 

 

Często zdawane pytania na temat stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

 1. Aktywność fizyczna mieszkańców
 2. Infrastruktura społeczna w obszarach mieszkaniowych w Warszawie
 3. Proces suburbanizacji w aglomeracji warszawskiej
 4. Polaryzacja miejsc pracy w Warszawie
 5. Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej Warszawy
 6. Sieć Centrów Lokalnych
 7. Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie
 8. Porównanie usług ochrony osób i mienia realizowanych przez komercyjny podmiot do własnej formacji ochronnej – wewnętrznej służby ochrony.
 9. Zrównoważone gospodarowanie żywnością, w tym ograniczanie jej marnowania w organizacji żywienia zbiorowego.
 10. Pracownik młodzieżowy - analiza zagranicznych rozwiązań, wypracowanie warszawskiego profilu pracownika młodzieżowego oraz modelu kształcenia i działań wspierających 

Opisy obszarów badawczych znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Spotkania dla doktorantów odbędą się w dniach 17-20 maja 2021 r. Podczas spotkań będzie możliwość zapoznania się z obszarem badawczym z perspektywy biura zgłaszającego temat i zadania pytań dotyczących potrzeb badawczych miasta.

Terminy spotkań znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl. Notatki po spotkaniach zostaną umieszczone na dole strony, w załącznikach.

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym proszę o przesłanie pytań z podaniem którego obszaru dotyczą na adres naukowa@um.warszawa.pl

W celu ubiegania się o stypendium doktorant wypełnia formularz wniosku poprzez stronę www.um.warszawa.pl/stypendia, a następnie na stronie załącza skan podpisanego wniosku. Załączenie podpisanego skanu oznacza złożenie wniosku.

Do wniosku doktorant dołącza:

 • dokument potwierdzający rozpoczęcie studiów doktoranckich/ podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcie przewodu doktorskiego wydany przez dziekanat studiów lub szkołę doktorską, nie starszy niż 1 miesiąc;
 • opinię promotora lub kierownika szkoły doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego według Załącznika nr 3 do zarządzenia.

Spełnienie wymogów formalnych polega na prawidłowym wypełnieniu wniosku i kompletu załączników, a następnie załączeniu wymaganych dokumentów oraz podpisanego wniosku w systemie Elektronicznego Systemu do Obsługi stypendiów na stronie: www.um.warszawa.pl/stypendia

Nabór wniosków trwa do 24 czerwca 2021 r.

Warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów określono w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942)

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom

Informacja o przyznaniu stypendiów zostanie ogłoszona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewidywany termin ogłoszenia informacji - koniec września 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela zespół Naukowa Warszawa w Centrum Komunikacji Społecznej pod numerem telefonu: (22) 443 01 76 lub pod adresem: naukowa@um.warszawa.pl.