Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie takie wydają wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Ze względu na niepełnosprawność, zagrożenie niestosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne uczniowie ci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wsparcia specjalistycznego.

Kształcenie specjalne może być organizowane w przedszkolach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.