Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia takie wydają wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Uczniowie objęci kształceniem specjalnym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wsparcia specjalistycznego ze względu na niepełnosprawność, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne.

Kształcenie specjalne organizuje się w przedszkolach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, specjalnych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. O wyborze formy kształcenia decyduje rodzic (opiekun prawny).