Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Wyróżnione wydarzenia

  • Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

    W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują: kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) tzw. kryteria ustawowe, oraz kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w...

  • Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

    Ogólne zasady W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Dokumentem potwierdzającym to kryterium jest oświadczenie rodzica. Jeśli rodzice nie chcą skorzystać z tego kryterium nie muszą wówczas składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Punkty za kryterium dochodu Kryterium dochodu jest najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w...

  • Kryterium szczepień

    Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium: wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecka, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) jest oświadczenie wypełnione przez rodziców/ opiekunów prawnych. Druk oświadczenia – „Oświadczenie wzór” dostępny jest pod...