Kryteria

Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE,
dotyczące osiągnięć odnotowanych w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym:

KRYTERIA GŁÓWNE (za każde można otrzymać do 5 punktów):

  • własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można udokumentować lub
  • wybitne osiągnięcia w edukacyjnych lub twórczych wydarzeniach międzynarodowych, w tym w międzynarodowych olimpiadach, konkursach lub turniejach lub
  • tytuł laureata lub finalisty ostatniego etapu olimpiady lub turnieju, zorganizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub
  • aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, w szczególności w formie wolontariatu.

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE (za każde można otrzymać do 2 punktów):

  • realizacja indywidualnego programu lub toku nauki ze względu na rozwój uzdolnień lub
  • udział w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów, na podstawie postanowień regulaminu studiów, dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach  przewidzianych tokiem studiów lub
  • uzyskanie tytułu laureata olimpiady, turnieju lub konkursu o zasięgu ogólnopolskim, niewymienionych w kryteriach głównych.

KRYTERIUM POMOCNICZE:

  • wysokość średniej ocen uzyskanej przez kandydata na koniec roku szkolnego.
    Brane pod uwagę w przypadku, gdy najniższą liczbę punktów umożliwiających otrzymanie stypendium uzyskał więcej niż jeden kandydat.