Jak obliczyć punkty?

Jak obliczyć punkty?

O przyjęciu do danego oddziału decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów.

Maksymalnie można uzyskać 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z przedmiotów:

 1. języka polskiego – mnożymy przez 0,35matematyki – mnożymy przez 0,35
 2. z języka obcego nowożytnego  - mnożymy przez 0,3

Przykład:

Ania uzyskała z:

 • języka polskiego 90%,  mnożymy 90 x 0,35 = 31,5 punktów,
 • matematyki  90%, tj.  90 x 0,35 = 31,5 punktów,
 • języka obcego 100%, tj. 100 x 0,3 = 30 punktów.

   Ania łącznie za egzamin uzyskała 93 punkty. 

 1. Oceny i osiągnięcia na świadectwie:

Sumujemy punkty za:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie [1]

• celujący – 18 punktów;
• bardzo dobry – 17 punktów;
• dobry – 14 punktów;
• dostateczny – 8 punktów;
• dopuszczający – 2 punkty

b) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego,

      w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,

 1. inne osiągnięcia wymienione na świadectwie tj. uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  max – 18 punktów,

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17134,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Schemat podziału liczby punktów

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego  (celująca)

18 pkt

Ocena z matematyki (celująca)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu  (celująca)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (celująca)

18 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Język polski

100 % x 0,35 = 35 pkt

Matematyka

100% x 0,35 = 35 pkt

Język obcy

100% x 0,3 = 30 pkt

Suma

200 pkt

Uczniowie zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów przeliczając oceny ze świadectwa – zamiast wyników egzaminu,
 • 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągniecia wpisane na świadectwo.

 1. Przeliczenie ocen ze świadectwa zamiast wyników egzaminu

Przeliczamy na punkty oceny, które wymienione są na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Sumujemy punkty uzyskane z:

 1. języka polskiego i matematyki, za stopień:
  • celujący – po 35 pkt,
  • bardzo dobry – po 30 pkt,
  • dobry – po 25 pkt,
  • dostateczny – po 15 pkt,
  • dopuszczający – po 10 pkt.
 2. wybranego języka obcego nowożytnego, za stopień:
  • celujący – 30 pkt,
  • bardzo dobry – 25 pkt,
  • dobry – 20 pkt,
  • dostateczny – 10 pkt,
  • dopuszczający – 5 pkt.

Jeśli kandydat zwolniony jest tylko z konkretnego przedmiotu, który obejmuje egzamin ósmoklasisty, przeliczamy na punkty ocenę z tego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Przeliczanie ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Sumujemy punkty za:

 1. oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie [1]:
  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny – 8 punktów,
  • dopuszczający – 2 punkty;
 2. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów,
 3. osiągnięcia za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty,
 4. inne osiągnięcia wymienione na świadectwie, czyli wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów,

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych, które bierzemy pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (kuratorium.waw.pl).

Przypisy

[1] Przy rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowych oraz klas wstępnych bierzemy pod uwagę oceny z: 

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego – uwzględniamy ocenę wyższą,
 • jedno obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły. 

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431, oraz 2024 r. poz. 151).

Informacja dodatkowa

Aby kandydaci mogli się zorientować, jak może wyglądać wynik rekrutacji do poszczególnych szkół, zamieszczamy poniżej wyniki z poprzedniego roku szkolnego. Ostrzegamy, że to informacja poglądowa – minimalna liczba punktów do poszczególnych oddziałów zmienia się w każdym roku.

Minimalna liczba punktów do warszawskich szkół ponadpodstawowych z roku 2023/2024.

Załączniki: