Jak obliczyć punkty?

Maksymalnie można uzyskać 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwo.  

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z przedmiotów:

a) języka polskiego

należy pomnożyć przez 0,35

b) matematyki

należy pomnożyć przez 0,35

c) z języka obcego nowożytnego

należy pomnożyć przez 0,3

Przykład: Kasia uzyskała z:

 1. języka polskiego 90%  tj. 90 x 0,35 = 31,5 punktów,
 2. matematyki  90% tj. 90 x 0,35 = 31,5 punktów,
 3. języka obcego 100% tj. 100 x 0,3 = 30 punktów.

Kasia łącznie za egzamin uzyskała 93 punkty. 

2. Oceny i osiągnięcia na świadectwie:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch[1] wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie:

• celujący – 18 punktów;
• bardzo dobry – 17 punktów;
• dobry – 14 punktów;
• dostateczny – 8 punktów;
• dopuszczający – 2 punkty

b) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego,

      w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,

d) inne osiągnięcia wymienione na świadectwie tj. uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  max – 18 punktów,

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Schemat podziału liczby punktów

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego  (celująca)

18 pkt

Ocena z matematyki (celująca)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu  (celująca)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (celująca)

18 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Język polski

100 % x 0,35 = 35 pkt

Matematyka

100% x 0,35 = 35 pkt

Język obcy

100% x 0,3 = 30 pkt

Suma

200 pkt

Uczniowie zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty  [2](Dz.U. 2020 r. poz. 493 ze zm.)

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągniecia wpisane na świadectwo,
 • 100 punktów przeliczając oceny ze świadectwa (zamiast wyników egzaminu) w niżej opisany sposób:

I. W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za oceny uzyskane z:

 1. języka polskiego  i matematyki wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 35 pkt,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 pkt,
 • dobrym - przyznaje się po 25 pkt,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 pkt,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 pkt
 1. wybranego języka obcego nowożytnego wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się 30 pkt,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 pkt,
 • dobrym - przyznaje się  20 pkt,
 • dostatecznym – przyznaje się 10 pkt,
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 pkt

II. W przypadku osób zwolnionych z danego przedmiotu, objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty ocenę wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

Pamiętaj:

Punkty naliczane są tylko wtedy, gdy dane osiągnięcie jest wpisane na świadectwo.

O przyjęciu do danego oddziału decyduje uzyskana liczba punktów.

Poniżej zamieszczamy plik z wykazem liczby punktów, jaką uzyskali kandydaci ubiegający się
o przyjęcie do poszczególnych oddziałów w szkołach w ubiegłym roku szkolnym. Minimalna liczba punktów do poszczególnych oddziałów może być w każdym roku inna, dlatego „progi punktowe”
z ubiegłych lat należy traktować poglądowo.

[1] W przypadku oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych i klas wstępnych brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym  w przypadku oceny z języka obecnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły. 

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze zm.)

Załączniki: