Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Українська версія


Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2023/2024

[!] Aktualizacja terminów prób sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 28 lutego do 6 marca do godz. 16.00

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

7 marca od godz. 13.00 - 22 marca do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca od godz. 13.00 - 13 marca do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

15 marca - 19 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

20 marca godz. 15.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

7 marca od godz. 13.00 - 23 marca do godz. 16.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

26 kwietnia godz. 13.00               

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia od godz. 13.00 - 5 maja do godz. 10.00       

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja  godz. 13.00        

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 8 maja          

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 - 20 czerwca do godz. 20.00       

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca - 16 czerwca do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

16 czerwca po godz. 16.00 - 19 czerwca do godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

19 czerwca godz. 10.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 czerwca od godz. 16.00 - 21 czerwca do godz. 15.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca od godz. 13.00 - 30 czerwca do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00          

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca           

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia        

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

Załączniki: