Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych 2022/2023

Harmonogram działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023
Postępowanie rekrutacyjne

od 16 maja

Kandydaci mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Uwaga! Kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

od 20 maja do 6 czerwca, do godz. 15:00

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

od 20 maja do 7 czerwca, do godz. 15:00

Kandydaci składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i oświadczeniem, w której szkole aktualnie uczy się kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

Ważne:

 1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 1. Dokumentem potwierdzającym, w której szkole aktualnie uczy się kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

8 czerwca godz. 9:00

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

10 czerwca godz. 13:00

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

od 13 czerwca do 14 czerwca do godz. 15:00

 1. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.
  W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:
 • złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;
 • wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);
 1. Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych, nie złożyli wniosku w terminie:
 • wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół
  i oddziałów.

od 13 czerwca do 15 czerwca do godz. 15:00

Kandydaci, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku
w pierwszym terminie, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i  oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się  kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

Ważne:

 1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 1. Dokumentem potwierdzającym, z której szkoły jest kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

20 czerwca godz. 9:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

21 czerwca godz. 13:00

Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również, gdy kandydat zaloguje się do systemu.

od 23 czerwca do 27 czerwca do godz. 12:00

 1. Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
 2. Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

od 24 czerwca do 28 czerwca do godz. 15:00

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

Ważne! Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży w wymaganym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

1 lipca godz. 13:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 1 lipca po godz. 13:00 do 4 lipca do godz. 15:00

Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! Kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży oryginału świadectwa  w terminie.

6 lipca godz. 13:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 6 lipca po godz. 13:00

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

6 lipca od godz. 15:00

 • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych.

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 573);
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Załączniki: