Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych 2023/2024

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 15 maja

Kandydaci mogą poznać  w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

22 maja do 5 czerwca godz. 15.00

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

22 maja do 6 czerwca godz. 15.00

Kandydaci składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i oświadczeniem, w której szkole aktualnie uczy się kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

WAŻNE:

 1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 2. Dokumentem potwierdzającym, w której szkole aktualnie uczy się kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

12 czerwca godz. 9.00

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru..

14 czerwca godz. 13.00

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

15 czerwca – 16 czerwca do godz. 15.00

 1. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

 • złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;
 • wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);
 1. Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych, nie złożyli wniosku w terminie wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

15 czerwca – 19 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i  oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się  kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

WAŻNE:

 1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

21 czerwca godz. 9.00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

22 czerwca godz. 13.00

Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również, gdy kandydat zaloguje się do systemu.

23 czerwca – 27 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE! Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

30 czerwca godz. 13.00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych..

30 czerwca godz. 13.00 – 3 lipca do godz. 15.00

Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! Kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży oryginału świadectwa  w terminie.

5 lipca godz. 13.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 5 lipca po godz. 13.00

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

5 lipca od godz. 15.00

 • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.
 • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.);
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Załączniki: