Edukacja cudzoziemców

Obecność 3 500 dzieci i uczniów cudzoziemskich w przedszkolach i szkołach dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez samorząd m.st. Warszawy oznacza dla całego środowiska oświatowego nowe zadania dydaktyczne i wychowawcze, konieczność dopasowywania możliwości kształcenia do zmieniających się potrzeb uczniów. Edukacja dzieci cudzoziemskich łączy się z edukacją międzykulturową i edukacją wielokulturową, z kształtowaniem kompetencji społecznych potrzebnych uczniom i nauczycielom do życia w wielokulturowym otoczeniu. Obecność w szkole dziecka cudzoziemskiego – migranta, uchodźcy, ale też powracającego z emigracji ucznia polskiego bądź repatrianta to praktyczna lekcja tolerancji i szacunku wobec inności. Jej pomyślny przebieg zależy od wielu czynników: przygotowania dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników administracji szkolnej, współdziałania z rodzicami – polskimi i cudzoziemskimi, umiejętnej współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się cudzoziemcami, a także wsparcia finansowego i organizacyjnego.

W ramach działań podejmowanych na rzecz upowszechniania rezultatów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, prezentujemy materiały dotyczące edukacji cudzoziemców wydane w trakcie realizacji międzynarodowego projektu „Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację” realizowanego przez Biuro Edukacji w ramach programu Comenius Regio. Uniwersalność opracowanego materiału, pomimo zmian dotyczących systemu oświaty w Polsce, sprawia że jego treści nie tracą na aktualności również po wprowadzeniu zmian systemowych i nadal może być on wykorzystywany przy tworzeniu rozwiązań potrzebnych w konkretnej szkole.  

W załączonych materiałach znajdziecie Państwo również publikację „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach”. Książka zawiera scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli różnych przedmiotów i ekspertów metodyki nauczania, słownik pojęć, informacje o instytucjach i organizacjach wspierających uchodźców. W suplemencie drukowane są fragmenty dziennika uchodźcy, materiał pomagający dzieciom wczuć się w sytuację osoby, przebywającej w obozie dla uchodźców. Dodatkowe materiały to: publikacja „Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi” wydaną w trakcie realizacji projektu „I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz publikację „Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy)” wydaną przez Biuro Edukacji.  

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom dydaktycznym i wychowawczym związanym z edukacją uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Biuro Edukacji powołało Punkt Kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich, które w każdym roku szkolnym przygotowują różnorodną ofertę szkoleń dla nauczycieli poszukujących ciekawych rozwiązań w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym.  

Więcej informacji na temat oferty Punktu i Zespołu oraz materiałów pomocniczych znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.wcies.edu.pl/punkt-kontaktowy-oraz-zespol-ds-nauczania-dzieci-cudzoziemskich. Na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń znajdują się również najistotniejsze dokumenty dotyczące praw przysługujących dzieciom z doświadczeniem migracyjnym, a także najczęściej stawiane przez pedagogów pytania dotyczące takich zagadnień jak m. in.: dodatkowe lekcje języka polskiego jako obcego, zajęcia wyrównawcze, oddziały przygotowawcze czy wyznaczniki pracy asystenta międzykulturowego.

W roku szkolnym 2017/2018 w warszawskich szkołach zostały otwarte także pierwsze oddziały przygotowawcze, do których uczęszczają uczniowie przybywający z zagranicy nie znający języka polskiego albo znający go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Od grudnia 2014 r. w Warszawie funkcjonuje Centrum Wielokulturowe z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 54. To miejsce aktywności lokalnej i spotkania kultur, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną i doradczo-informacyjną. Centrum powstało w celu wspierania integracji międzykulturowej i obywatelskiej mieszkańców Warszawy. Szczegółową ofertę Centrum znajdziecie Państwo na stronie: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/.

Załączniki: