Dofinansowanie dokształcania nauczycielek i nauczycieli zatrudnionych w warszawskich szkołach i placówkach

Nauczycielki i nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie składają do burmistrza dzielnicy lub do dyrektora Biura Edukacji (szkoły specjalnie, placówki i poradnie podległe BE) wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli lub inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycielek i nauczycieli.

Dofinansowanie do opłat za kształcenie (za studia i kursy kwalifikacyjne)

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zgodnie z § 6 ust. 1-4 Zarządzenia Nr 2034/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę do 3 października 2022 r. nauczyciele mogą składać wnioski o dofinansowanie do opłat za kształcenie (za studia i kursy kwalifikacyjne). Aktualne druki wniosków są dostępne na stronie Biura Edukacji.  

Wyciąg najważniejszych informacji dot. dofinansowania:

 1. o dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę;
 2. maksymalna kwota dofinansowania na 2022 r. wynosi:
  • do 75% opłaty poniesionej przez nauczyciela, ale nie więcej niż 3500 zł dla jednego nauczyciela;
  • do 100% opłaty za kształcenie pobieranej przez uczelnię, ale nie więcej niż 3500 zł dla jednego nauczyciela w przypadku uzupełniania kwalifikacji pedagogicznych, tzn. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego;
 3. nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie składają wnioski do:
  • wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach oświaty i wychowania – w przypadku szkół, których prowadzenie powierzono dzielnicy;
  • Biura Edukacji (do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44) – w przypadku placówek prowadzonych przez Biuro Edukacji ;
 4. dofinansowaniu podlega tylko jedna forma kształcenia podjęta przez nauczyciela;
 5. do wniosków należy dołączyć:
  • oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 lub 2020/2021 – w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 4 uchwały NR LVII/1805/2021 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2021 r.;
  • oryginalny dowód wpłaty z tego tytułu[1]; w przypadku uiszczenia jednorazowej wpłaty za całość danej formy doskonalenia zawodowego – zaświadczenie o koszcie poszczególnych semestrów roku akademickiego, za który nauczyciel ubiega się o dofinansowanie;
 6. dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2021/2022;
 7. w przypadku przesunięcia terminu ukończenia danego etapu kształcenia (ukończenia studiów, kursu kwalifikacyjnego lub ich etapów) po 15 listopada 2021 r. z powodu ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2020/2021;
 8. w przypadku ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie skanów dokumentów (zaświadczenia o ukończeniu etapu kształcenia, dowody wpłaty);
 9. w przypadku braku możliwości złożenia przez nauczyciela wniosku o dofinansowanie z powodu zakażenia COVID – 19, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie 14 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie, nie później jednak niż do 15 listopada 2022 r.
 10. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia danego etapu kształcenia (ukończenia studiów, kursu kwalifikacyjnego lub ich etapów) z powodu ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się uzupełnienie wniosku złożonego w terminie do 3 października 2022 r. o wymagane dokumenty (pkt 5) w terminie do 15 listopada 2022 r.

[1]dowodem wpłaty może być również inny dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie), zawierający dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

Załączniki: