Interwenci kryzysowi

Interwenci kryzysowi

Od 2009 r. w stolicy działa też grupa interwentów kryzysowych (powołana zarządzeniem prezydenta), którzy udzielają pomocy pokrzywdzonym i rozwiązują konflikty w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. W jej skład wchodzą psycholodzy i pedagodzy, specjalizujący się w szybkim i skutecznym uruchamianiu procedur kryzysowych. 

Rolą i zadaniem interwenta jest wsparcie dyrektora szkoły w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, 
w taki sposób, by dalej samodzielnie, lub z pomocą odpowiednich instytucji czy osób, poradził sobie z sytuacją związaną z kryzysem. Interwent pomaga w tworzeniu i realizacji planu działania, wzmacnia wychowawczą rolę nauczycieli, podejmuje pracę  z zaangażowanymi w kryzys lub konflikt osobami.

Interwenci kryzysowi biorą udział średnio w kilkunastu interwencjach lub mediacjach rocznie. Udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych mających miejsce w szkołach – m. in. przy próbach samobójczych uczniów, udzielają wsparcia w nagłych wypadkach.

Załączniki: