Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych

31 sierpnia br. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym opublikowany został wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I w szkołach podstawowych jest dostępna na stronach elektronicznych systemów rekrutacji:

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub szkoły.
 
Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 
 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

 • brali udział w postępowaniu rekrutacyjną mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
 • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020
  (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)[2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
  w Warszawie.
 2. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
  się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.[4]
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

Złożenie wniosku

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.
  Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku.
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
  w rekrutacji.

 1. Można ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.[5]
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności.
  Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 3. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
  a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
 • w tym celu należy:
 • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,
 • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym
 1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
 • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
 • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
  o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
 • następnie postępują jak w pkt 6 - w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość dziecka.

 1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku[6]
 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7]

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
 2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko,
  o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

  • skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,
  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[8]
 1. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

 1. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy ze zm., tzw. kryteria samorządowe.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym
  w harmonogramie, wolę zapisu dziecka:
  •  pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

  • elektronicznie - w systemie informatycznym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 2. W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą pisemnie zrezygnować z miejsca w placówce, do której dziecko zostało wcześniej przyjęte/wskazano miejsce. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Procedura odwoławcza

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
   od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można również składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu się na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych i/lub oddziałów integracyjnych.
 2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 3. Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach/szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie - w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym.
 4. Rodzice  układają listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
  • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

  • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
   z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
  za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
 2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
 

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[6] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
a
rt. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[7] Art. 150 ust. 6 ustawy

[8] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2022 r. poz. 1577

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W poniedziałek, 8 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w poniedziałek, 8 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W związku z procedurą odwoławczą, w systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej bezpośrednio po zalogowaniu się na konto dziecka w systemie rekrutacyjnym.

Instrukcja dostępna jest w systemie.