Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się w środę, 12 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały już przyjęte.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym po zalogowaniu się do systemu skorzystają z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym skorzystają z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć pisemną rezygnację z miejsca w placówce, do której zostało przyjęte dziecko. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych - publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W czwartek, 9 maja 2024 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka pod adresem:

rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w czwartek, 9 maja 2024 r. o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 - 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły.

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  • Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice mogą złożyć za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego – po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Sposób złożenia elektronicznego odwołania opisany jest instrukcji do systemu rekrutacyjnego w zakładce „Pliki do pobrania. Instrukcja”.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych - publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do wybranej placówki będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka pod adresem:

rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 25 kwietnia od godz. 13.00 do 8 maja 2024 r. do godz. 10.00 potwierdzają wolę zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na konto dziecka, należy kliknąć przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga dostarczania do placówki druku potwierdzenia woli.

lub

  • dostarczając do placówki do której dziecko zostało zakwalifikowane wypełniony druk potwierdzenia woli zapisu.

Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00

i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

  • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w  szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji.

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych