Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych

31 sierpnia br. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym opublikowany został wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I w szkołach podstawowych jest dostępna na stronach elektronicznych systemów rekrutacji:

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub szkoły.
 
Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2023/2024

Znajdź szkołę na mapie: https://mapa.um.warszawa.pl/ 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte  i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

 • brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać
  z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
 • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Zasady przyjęć w rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć[1]

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.[2]  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 1. Kandydaci spoza obwodu
 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej,
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[3] - nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[4],

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
  • data i godzina przesłania wniosku profilem zaufanym,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku.
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji uzupełniającej.
 2. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
 1. wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 2. dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 3. podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.
  • wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:
 1. wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 2. wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
  • wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie, w tym celu należy:
 1. wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
 2. informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
  • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem
   o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
  • następnie postępują jak w pkt 4 – w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

 1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu[5].
 3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów[6]. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7].

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

  • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[8]
 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
  lub
 • elektronicznie – w systemie informatycznym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły - w terminie 3 dni od dnia podania
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można również składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu się na konto dziecka.

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

   1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
   2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny.
   3. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie, w przypadku podpisywania wniosku/zgłoszenia profilem zaufanym.
   4. Rodzice układają listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
 • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

 • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
   1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
   2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.
   3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej[9]

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 3. uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 5. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria,
  o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

UWAGA!

Rejestracja wniosków w rekrutacji uzupełniającej do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 15 do 16 czerwca 2023 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym - najpóźniej do 16 czerwca (do godz. 16.00).

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w rekrutacji uzupełniającej do oddziału sportowego.

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[10]

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2014 oraz 2015 w celu zapisania dziecka do klasy I w rekrutacji uzupełniającej zaznaczają w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, następnie postępują zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 4:  ,,Złożenie wniosku/zgłoszenia”.

 

[1] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)

[2] Art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)

[3] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[4] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

[5] Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359) – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania;  § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[6] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

[7] Art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

[8] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2023 r. poz. 810

[9] Art. 137 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)

[10] art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W poniedziałek, 8 maja br. w szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w poniedziałek, 8 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

W związku z procedurą odwoławczą, w systemie rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej bezpośrednio po zalogowaniu się na konto dziecka w systemie rekrutacyjnym.

Instrukcja dostępna jest w systemie.