Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

Zadania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży
  • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży
  • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom
  • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne