null

Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne z warszawskich szkół i przedszkoli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej - okładka
Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej - okładka

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją powstałą w ramach projektu Fundacji Szkoła z Klasą „Zmiana w przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne”.

Ze wstępu:

"Tematyka przestrzeni edukacyjnych zyskuje na znaczeniu – zarówno wśród nauczycieli, architektów, jak i wśród decydentów. To zwiększone zainteresowanie przejawia się m.in. we wzmożonej aktywności ekspertów i mieszkańców (debaty, seminaria, projekty budżetu partycypacyjnego związane z jakością przestrzeni), fi-nansowaniu projektów edukacyjnych i architektonicznych przez m.st. Warszawę, w wysiłkach modernizacji przestrzeni szkolnych – od kompleksowych remontów inicjowanych przez samorządy po niewielkie interwencje zgłaszane przez młodzież."

"W publikacji pokazujemy przykłady już istniejących dobrych praktyk przestrzeni szkolnej i przedszkolnej wraz ze wskazów-kami, jak zostały wprowadzone oraz na jakie potrzeby te zmiany odpowiadają1. Odnosimy się przy tym do standardów i rekomen-dacji Biura Architektury. Staramy się zachować równowagę mię-dzy rozwiązaniami systemowymi, wymagającymi sporych nakła-dów, i tymi, które są dopiero pierwszym krokiem uwalniającym energię i sprawczość do kolejnych zmian. Pokazujemy też rozwią-zania zarówno z placówek publicznych, jak i społecznych i pry-watnych – rozumiejąc, że czasem zestawianie tych miejsc, dzia-łających na odmiennych zasadach finansowych i w innych mode-lach organizacyjnych, może budzić opór lub frustrację. Wierzymy jednak, że zebrane tu dobre praktyki jako faktycznie istniejące rozwiązania będą nie tylko inspirować, ale też wzmacniać poczu-cie, że zmiana jest możliwa, a jej fundamentem jest współpraca oraz wsłuchanie się we wszystkich użytkowników szkoły i przed-szkola."

Zespół Fundacji Szkoła z Klasą

Publikacja powstała w ramach projektu Fundacji Szkoła z Klasą „Zmiana w przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne”. Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy.

Publikacja do pobrania- poniżej.

Załączniki: