null

Zespół Szkół Specjalnych Nr 89

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89 wchodzą:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53 im. Anny Gotinowej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 53 przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim po ukończeniu gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kształcimy w zawodach :

  • cykl 3-letni nauczania : fryzjer, piekarz, cukiernik,  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • cykl 2-letni : kucharz małej gastronomii, sprzedawca.

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne w zakładach pracy działających na otwartym runku pracy.

Młodzież zdobywa umiejęrności i doświadczenie potrzebne do podjęcia pracy zawodowej.

Edukacja w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Cykl nauczania trwa 3 lata, z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, nie dłużej niż do 24 lat.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności systemem modułowym. W tym celu zorganizowano pracownie : gospodarstwa domowego, krawiectwa i hafciarstwa, bukieciarstwa i elementów ogrodnictwa, galanterii papierniczej, mas plastycznych i decupage.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych. Uczymy młodzież samodzielności, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych.

Dojazd:

Dogodne położenie w centrum Pragi w pobliżu Dworca Wschodniego.

Dojazd autobusami : 103, 120, 125, 138, 169, 517, 718, 805.

Dojazd tramwajami : 3, 6, 7, 21, 26

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Praga-Południe
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Niepełnosprawność umysłowa, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Szkoły i przedszkola specjalne, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zasiłki
Godziny pracy
Czas pracy szkoły: godz. 8.00 - 16.00
Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 zatrudniony jest psycholog, pedagog i logopeda. Opiekę medyczną sprawuje lekarz i pielęgniarka 1x w tygodniu. Zajęcia edukacyjne w szkole prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Adres
Skaryszewska 8
03-802 Warszawa
Telefon: 22 619 00 80
Faks: 22 619 75 47

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry