null

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nasza placówka znajduje się w bezpiecznym, zielonym centrum Mokotowa z dogodnymi połączeniami komunikacji miejskiej. Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz terenem rekreacyjno-sportowym. Nasi wychowankowie korzystają z pracowni przedmiotowych, sali rehabilitacyjnej, pracowni muzycznej, pracowni plastycznej, gospodarstwa domowego, bukieciarskiej, tkactwa i szycia, drewna i ceramicznej. Dodatkowo powstały Sala Doświadczania Świata oraz sala do zajęć z Integracji Sensorycznej, które są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Na terenie znajdują się dwa specjalne place zabaw. Rozwijamy również zdolności artystyczne naszych uczniów. Organizujemy aukcje prac naszych wychowanków. Prace te prezentowane są na wystawach i konkursach. W ośrodku działa teatrzyk „Mim i spółka”. Nasi uczniowie uczestniczą w przeglądach i konkursach teatralnych. Ich prace i występy artystyczne są nagradzane i wyróżniane. Wychowankowie regularnie bywają na koncertach. W naszym Ośrodku działa Sekcja Olimpiad Specjalnych „Muszelka”. Nasi uczniowie uczestniczą w zawodach sportowych na terenie województwa i kraju zdobywając medale na mityngach i igrzyskach. Możemy sie poszczycić medalistą Ogólnoświatowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych letnich i zimowych w Chinach, Grecji, USA. Ponadto prowadzimy działalnośc na rzecz szeroko rozumianej integracji. Zapraszamy dzieci z innych szkół z terenu naszego miasta. Organizujemy wspólne imprezy, wyjścia do innych szkół i wyjazdy na wycieczki.

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 wchodzi:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1.

 W ramach ORW nr 1 działają:

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze: 

Do grup rewalidacyjno-wychowawczych przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualą w stopniu głębokim. Uczestnicy  objęci są zajęciami do dziesięciu godzin dziennie, w tym cztery godziny rewalidacji i dwie godziny ze specjalistami. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez  rodziców. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 W ramach SOSW nr 12 działa:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 251  

Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata.

W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznają placówkę jej otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

W ramach zajęć rewalidacyjnych, dzieci uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, muzyczno-ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci.

W szkole podstawowej w najmłodszych oddziałach oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach 4-6 zatrudnia się pomoc nauczyciela tak, aby opieka nad najmłodszymi i mniej sprawnymi uczniami mogła być jak najlepsza i bardziej wszechstronna.

Gimnazjum Specjalne nr 155

Nauką w gimnazjum objęci są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, nie dłużej niż do 21. roku życia. Nauka trwa 3 lata i jej zadaniem jest optymalne przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Szkoła realizuje treści z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego.

Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznawanie środowiska przyrodniczego i społeczno- kulturalnego oraz ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i liczeniu.

Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych odbywających się w bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach m.in. w pracowni drewna, gospodarstwa domowego, pracowni papieroplastyki.

Szkoła przysposobiająca do Pracy nr 7 

Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Jest to szkoła ponadgimnazjalna, która utrwala i poszerza zakres posiadanej wiedzy ogólnej oraz pozwala nabywać nowe umiejętności. Dużą wagę kładzie się na przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach: bukieciarstwa, gospodarstwa domowego, drewna, tkactwa i szycia. Dodatkowo młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich.

Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, tkania makatek, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotów z drewna i metalu, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół placówki i prowadzenia sezonowych prac porządkowych.
Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy chronionej.

W naszej szkole w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się następujące zajęcia:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Przysposobienie do pracy
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Religia

Świetlica szkolna

Świetlica jest przeznaczona dla dzieci, których rodzice pracują i nie mogą odbierać swoich pociech zaraz po zajęciach szkolnych. Jest ona czynna od godz. 7.30 do godz. 8.30 rano oraz od godz. 12.00 do godz. 17 po południu.

W świetlicy prowadzone są zajęcia sprzyjające rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych, tj. zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne i sportowe. Świetlica wyposażona jest w sprzęt TV, komputer, gry i zabawki dydaktyczne.Ponadto dzieci mają możliwość spożycia obiadu. Dużą wagę kładzie się również na samodzielność dzieci.

Internat

Zapewnia całodobową, fachową opiekę od poniedziałku do piątku oraz pełne wyżywienie.
Do internatu przyjmowani są chłopcy i dziewczynki niepłnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Każda grupa posiada świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne i łazienkę. Grupy liczą od 6 do 8 osób.

Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Stwarzamy dzieciom życzliwą, domową atmosferę. Oferujemy ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Umożliwiamy wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizujemy wycieczki poza teren placówki. Kładziemy nacisk na uspołecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po mieście oraz bepieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerów i wycieczek. Na terenie internatu organizujemy imprezy okolicznościowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych i sportowych.

Nasza placówka organiauje także wczesne wspomaganie.

Wczesne wspomaganie

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki szkolnej. Wszystkie dzieci muszą posiadać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmujemy się dziećmi u których występuje:

 • niepełnosprawność intelektualna, opóźniony, nieharmonijny rozwój,
 • nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi,
 • sprzężone niepełnosprawności,
 • wady wymowy.

Placówka posiada bogato wyposażone sale do zajęć terapeutycznych.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 8.30-17.00. Internat czynny od poniedziałku do piątku.
Kadra
 • psycholog
 • pedagog
 • oligofrenopedag
 • surdopedagog 
 • specjalista gimnastyki korekcyjnej
 • terapeuta SI
 • rehabilitanci
 • logopedzi
Adres
Bełska 5
02-638 Warszawa
Telefon: 22 848 55 30
Faks: 22 848 55 30

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry