null

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

 1. udzielania konsultacji i prowadzenia doradztwa prawnego na rzecz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w sprawach wynikających z ich zadań,
 2. opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń, decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów wytwarzanych w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,
 3. opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów umów, ugód i porozumień zawieranych przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z innymi podmiotami,
 4. wydawania opinii prawnych i innych opracowań w sprawach działalności Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i stosowania wykładni obowiązującego prawa, w terminie nieprzekraczającym 4 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w przypadku spraw o wysokim stopniu złożoności w terminie odrębnie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych,
 5. weryfikowania, opiniowania i parafowania pod względem formalno­prawnym upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy dla pracowników Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich,
 6. analizowania materiału dowodowego w sprawach spornych oraz sporządzanie pism procesowych w tego rodzaju sprawach,
 7. prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, reprezentacja w postępowaniach, opracowywanie skarg i odpowiedzi do ww. sądów, sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne (na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych w odrębnym trybie),
 8. udzielania pomocy formalno-prawnej w zakresie zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Rozpoczęcie – 1 lutego 2022 r.
 2. Realizacja i zakończenie: zgodnie z terminami określonymi w załączonym do zapytania ofertowego projekcie umowy – do 21 grudnia 2022 r.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena 60 %
 2. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego (urzędów) w zakresie prawa oświatowego (liczba lat) – 40 %.

Zamawiający wymaga, aby wyznaczone przez Wykonawcę osoby posiadały doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego (gmina/powiat/województwo), w zakresie prawa oświatowego, umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

Lp.

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena oferty

60 %

2.

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego (gmina/ powiat/województwo, tj. doświadczenie w obsłudze prawnej urzędu gminy/miasta/miejskiego/ marszałkowskiego lub/i starostwa powiatowego) w zakresie prawa oświatowego - liczba lat (suma).

Przez jednostkę samorządu terytorialnego na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego należy rozumieć urzędy je obsługujące, tj. urzędy gminy/miasta/ miejskie, marszałkowskie lub/i starostwa powiatowe, dalej: „jst". Celem wykazania doświadczenia w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego należy wskazać wyłącznie doświadczenie w obsłudze w/w urzędów (gminy/miasta/miejskie, marszałkowskie lub/i starostwa powiatowe). Przez jednostkę samorządu terytorialnego nie należy rozumieć jednostek organizacyjnych, tj. ośrodki pomocy społecznej, centra usług wspólnych itp.

WAŻNE: Liczbę lat (doświadczenie w obsłudze jst) należy podać oddzielnie dla każdej osoby (radcy prawnego/adwokata) z zastrzeżeniem, iż należy wykazać tylko te osoby, które rzeczywiście będą świadczyć obsługę prawną na rzecz Zamawiającego.

Doświadczenie w obsłudze prawnej jst – 2 lata

40%

1 pkt

Doświadczenie w obsłudze prawnej jst – od 3 do 5 lat

2 pkt

Doświadczenie w obsłudze prawnej jst – powyżej 5 lat

3 pkt

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych powyżej oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za powyższe kryteria, według następujących zasad i wzoru:

                                                                                    CN

C =              x 100 punktów x 60%

                                                                                   CBO

gdzie:

CN - najniższa cena oferowana przez Wykonawców

CBO- cena badanej oferty

                                                                                    DBO

D =              x 100 punktów x 40%

                                                                                     DN

gdzie:

DBO- doświadczenie badanej oferty w obsłudze jst - liczba lat

DN - największe doświadczenie w obsłudze jst - liczba lat wskazane w zapytaniu przez innych Wykonawców

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową obliczoną według wzoru:

P = C + D

gdzie:

P - ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag w każdym z danych kryteriów może osiągnąć oferta

C - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena"

D - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia w obsłudze jst - liczba lat"

Uwagi:

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest projekt umowy

Ofertę prosimy przesłać do dnia 20 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: itrzoch@um.warszawa.pl

 


........................................................

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by Urząd m.st. Warszawy mógł zrealizować zadanie. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

 

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN.
 • Pani/Pana dane pozyskaliśmy z/od ...................[Wskaż źródło pochodzenia danych]

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. .................................................................................................................................................................

[Wskaż przewidywany okres przechowywania danych, a gdy to niemożliwe, kryteria ustalania tego okresu. Może to być czas trwania postępowania, czas niezbędny do rozstrzygnięcia skargi. Nie uwzględniaj okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji]

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
  • ...................................................................................................................................................

[należy wskazać kategorie podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji konkretnego zadania, wymienionych w Rejestrze Czynności Przetwarzania, np. wykonawcy realizujący dowóz dzieci do szkół; firmy, którym zlecono organizację zawodów sportowych, etc.]

 1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 2. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

[!] [Jeśli w ramach realizacji konkretnego zadania nie pozyskujesz zgody na udostępnienie danych osobowych innemu Administratorowi, usuń punkt C]

 

 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
   • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 

 

[1] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.

Załączniki: