null

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2021 r. – oferta zespołów samorządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z bieżącymi danymi (stan na 10 lutego br.) wczesne wspomaganie jest prowadzone w 40 zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa: 19 poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 8 przedszkolach, 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i 9 szkołach podstawowych.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami[1] wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Miasto oferuje wczesną rewalidację dla dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ważne: podstawą do objęcia dziecka wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Aby zapisać dziecko na zajęcia wczesnego wspomagania należy zwrócić się bezpośrednio do zespołu wczesnego wspomagania organizowanego w konkretnej jednostce oświatowej. To może być poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmująca działaniami teren, w którym mieszka dziecko lub jednostka specjalna, która przyjmuje dzieci z terenu całego miasta.

W załączniku poniżejznajdą Państwo wykaz zespołów wczesnego wspomagania ze wskazaniem dzielnicy miasta, w jakiej dany zespół jest zlokalizowany, jego adresu oraz specjalizacji. W wykazie podano zespoły zorganizowane w szkołach/placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa i które złożyły w Biurze Edukacji wystandaryzowany opis swoich działań.

Obecnie z wczesnego wspomagania organizowanego w samorządowych szkołach i placówkach korzysta 773 dzieci i ich rodzin. Wśród dzieci objętych opieką w zakresie wczesnego wspomagania najliczniejszą grupę stanowią dzieci 6-letnie (192 dzieci), 5-letnie (188 dzieci), 4-letnie (131 dzieci) i 3-letnie (87 dzieci).

  

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

Załączniki: