null

V Ogólnopolski konkurs na projekty edukacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka ogłasza otwarty V Ogólnopolski konkurs na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

V edycja Konkursu będzie przebiegać pod hasłem „Słowa na receptę” adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. 

Ideą jest budowanie wartości słowa w dobie nadmiaru i fałszowania informacji, szukanie pozytywnych wzorców społecznych w komunikacji i stosunkach interpersonalnych, mimo różnic światopoglądowych, kulturowych, etnicznych i wyznaniowych.

Celem Konkursu jest stwarzanie okazji do mówienia o etycznej stronie języka, odpowiedzialności za słowo oraz kształtowanie i promowanie wśr ód dzieci i młodzieży postawy otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na rozpowszechnianie mowy nienawiści w stosunku do innych, zwłaszcza w mediach społecznościowych.

Uczestniczenie w konkursie i tworzenie projektów ma być też dla nich okazją do wprowadzania korzystnych zmian w otoczeniu , do „wzięcia spraw w swoje ręce”, nauczenia się reagowania na przejawy hejtu, agresji słownej, do podążania za myślą Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Projekty składane na Konkurs winny nawiązywać do postaci i idei Janusza Korczaka – sprzymierzeńca dialogu.

Szczególnie cenne będą projekty:
• międzykulturowe z udziałem osób z różnych kultur, grup etnicznych, kręgów językowych,
• integrujące działalność różnych instytucji i grup społecznych, angażujące środowisko lo-kalne, projekty wielopokoleniowe.

Koniecznym warunkiem, jaki projekt winien spełniać jest współudział dzieci i młodzieży od momentu jego tworzenia, poprzez realizację i ocenę efektów projektu.

Projekt powinien być zrealizowany w okresie: marzec – październik 2022 roku.

Podmiot zgłaszający swój udział w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski aplikacyjne.

Nadesłane projekty będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołane Jury.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka przyzna nagrody dla laureatów konkursu w postaci dofinansowania do realizacji projektów do 5000 zł. Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów rea-lizacji projektu, tzn. wnioskodawcy muszą zapewnić ze środków własnych (lub z innych źródeł) co najmniej 20% udziału.

Wszystkie projekty wyróżnione przez Jury wezmą udział w plebiscycie przeprowadzonym na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Oprócz dofinansowania na realizację projektu laureat zdobędzie również honorowy tytuł zwycięzcy publiczności.

Wnioski aplikacyjne należy składać do 30 listopada 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego) w 2 egzemplarzach: w formie papierowej na adres korespondencyjny Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: ul. Białobrzeska 15/56, 02-370 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs na projekty edu-kacyjne „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest – V edycja” oraz w drugim egzemplarzu w formie elektronicznej na adres e-mail: barbara.sochal@poczta.onet.pl.

Załączniki: