null

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20081128170921Logo_SP302.jpg

Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem uczniów leczonych w oddziale psychiatrycznym dziennym dziecięcym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Są to uczniowie z klas I-IV z normą intelektualną, mający trudności w funkcjonowaniu w szkołach ogólnodostępnych. Od 35 lat ściśle współpracujemy ze służbą zdrowia w zakresie całościowej terapii dziecka przebywającego w oddziale. Udzielamy pomocy dzieciom z: 

 • zaburzeniami nerwicowymi (fobie szkolne, tiki, lęki, moczenie nocne),
 • niedojrzałością emocjonalną,
 • niedojrzałością szkolną i społeczną,
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia).

Prowadzimy zajęcia lekcyjne i wychowawcze pozalekcyjne: 

 • w małych grupach (6-8 uczniów),
 • zgodnie z programem nauczania dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoedukacyjnych każdego dziecka,
 • z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy aktywizujących i rozwijających uczniów,
 • w oparciu o indywidualne programy wychowawczo-terapeutyczne.

Rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, dążąc do wzmocnienia ich wiary we własne możliwości i utrwalania nawyków właściwego wykorzystania czasu wolnego.Zapewniamy wszystkim dzieciom zajęcia pozalekcyjne: 

 • plastyczne,
 • teatralne,
 • ekologiczne,
 • biblioterapeutyczne,
 • komputerowe,
 • socjoterapeutyczne,
 • pantomimę,
 • muzykoterapię.

Organizujemy, dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z integracji sensoryczne i terapi ręki.
Szkoła nasza ma uznany dorobek w prowadzeniu edukacji ekologicznaj i kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku naturalnemu. Uczniowie uczestniczą w licznych programach ekologicznych i konkursach zewnętrznych.

Dojazd:

Ulicą Sobieskiego do przystanku przy ul. Kostrzewskiego autobusami linii: 116, 130, 141, 166, 172 i 195.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko szkolne, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Psychiatra dzieci i młodzieży, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
Kadra

W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy z przygotowaniem z pedagogiki terapeutycznej i nauczanego przedmiotu. Niektórzy z nich posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, reedukacji, terapii pedagogicznej i sensorycznej. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalących z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaburzeniach emocjonalnych. Osiągnięcia w pracy popularyzują publikując liczne artykuły i scenariusze zajęć.

Adres
Sobieskiego 93
00-763 Warszawa
Telefon: 22 841 35 61
Faks: 22 841 35 61

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry