null

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213 im. Ireny Sendlerowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, położoną w centrum Warszawy.

Zapewniamy każdemu uczniowi warunki wspomagania we wszechstronnym rozwoju, przygotowujemy do możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz wyrównujemy i kompensujemy dysfunkcje rozwojowe poprzez:

 • osiągnięcie możliwie szerokiego rozwoju w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym uczniów, za pomocą odpowiednio dobranych metod i form pracy,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • wprowadzanie w świat kultury i sztuki poprzez udział w życiu kulturalnym stolicy ,
 • wdrażanie do respektowania powszechnie obowiązujących norm,
 • kształtowanie umiejętności współżycia społecznego, gospodarności i oszczędności, szacunku do pracy, poszanowania mienia społecznego i prywatnego,
 • kształtowanie nawyków higienicznych, troski o swoje zdrowie oraz przestrzeganie zasad higieny w życiu codziennym,
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia dla uczniów gimnazjum,
 • cele szkoły realizowane są zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości dzieci i młodzieży.

W realizacji celów szkoła ściśle współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów. Dodatkowo wzbogaca i rozszerza skuteczność realizacji zamierzeń poprzez współpracę z  organizacjami pozarządowymi, których celem  jest działalność wychowawczo-profilaktyczna lub dydaktyczna oraz instytucjami państwowymi: Straz Miejska, Policja, Straż Pożarna. 

Kształcimy uczniów z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • niepełnosprawnością sprzężoną,
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Nasza szkoła zapewnia wysokie warunki w zakresie: 

 1. edukacji, wychowania i opieki:
 • praca w małych zespołach klasowych,
 • życzliwa atmosfera dająca poczucie bezpieczeństwa i zapewniająca komfort psychiczny,
 • programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka,
 • programy wychowawcze i profilaktyczne uwzględniające specyfikę uczniów, ich problemy i mocne strony,
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
 • stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami,
 • spójna praca wielu specjalistów zajmujących się poszczególnymi  uczniami, 
 • zajęcia świetlicowe, pozalekcyjne oraz przerwy temetyczne  dające możliwość rozwijania zainteresowań, ciekawego spędzania czasu po lekcjach, integracji uczniów szkoły,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • indywidualna pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,
 • różnorodna oferta stołówki szkolnej przygotowującej smaczne obiady,
 • codzienna opieka pielęgniarska w godz. 8.00-15.00.
 1. bazy lokalowej i dydaktycznej:
 • przestronne i ciekawie zaaranżowane klasy, 
 • bogato wyposażone pracownie przedmiotowe: komputerowe, przyrodniczo-biologiczna,  geograficzna, polonistyczna, historyczne, matematyczna, techniczna, sala gimnastyczna,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne współfinansowane ze środków EFS,
 • bogato wyposażone gabinety i sale do zajęć specjalistycznych: psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, rewalidacyjne, integracji sensorycznej, rehabilitacyjna,
 • duża świetlica, biblioteka,
 • bezpieczny ogródek szkolny z nowym drewnianym placem zabaw 
 • trzy nowoczesne boiska sportowe. 

Staramy się wspierać indywidualny rozwój dziecka poprzez róznorodne terapie:

 • Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji,
 • program profilaktyki zdrowia psychicznego małych dzieci Przyjaciele Zippiego,
 • zajęcia logopedyczne (EEG BIOFEEDBACK, metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, alternatywne metody komunikacji AAC),
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • zajęcia terapii pedagogicznej 
 • zajęcia terapii psychologicznej,
 • trening słuchowy metodą Johansena,
 • Integracja Sensoryczna (SI),
 • gimnastyka korekcyjna,
 • psychomotoryka,
 • hipoterapia,
 • zajęcia artystyczne (artterapia), 
 • zajęcia czytelnicze (biblioterapia).

Rozwijamy zainteresowania dzieci dzięki organizacji atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych:

 • koło miłośników przyrody,
 • koło informatyczne,
 • robotyka,
 • koło historyczne,
 • gry i zabawy matematyczne,
 • koło plastyczne,
 • koło artystyczne,
 • sensoplastyka,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • koło gier stolikowych (warcaby, szachy, gry planszowe)
 • klub Gadułka -AAC,
 • zajęcia psychoruchowe,
 • międzylekcyjne przerwy tematyczne,
 • sklepik szkolny,
 • wyjazdy na Białą Szkołę i Zieloną Szkołę,
 • Międzyszkolne, Ogólnopolskie i Międzynarodowe Zawody Sportowe i konkursy.

Zapewniamy :

 • stosowanie nowatorskich metod pracy, 
 • życzliwość,
 • kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka i jego rodziców,
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, 
 • różnorodność środków i pomocy dydaktycznych, w tym duża ilośc tablic multimedialnych,
 • estetykę pomieszczeń. 

Dojazd:

Placówka zlokalizowana jest między pl. Bankowym a pl. Mirowskim. Wejście na teren szkoły znajduje się przy ul. Orlej (pomiędzy ul. Elektoralną i al. Solidarności).

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Biofeedback, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność umysłowa, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Placówka czynna jest od godz. 7.00 do godz. 17.00. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Po zajęciach dydaktycznych i rewalidacyjnych, uczniowie uczestniczą w wybranych formach zajęć pozalekcyjnych oraz zajęciach świetlicowych.
Kadra

Szkoła zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz autyzmem. Kadrę pedagogiczną tworzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, nauczyciel bibliotekarz, logopedzi, terapeuci SI, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy szkolni, terapeuci metody Johansena i Biofeedback'u, Integracji Sensoryczne,trenerzy Kadr Narodowych w pływaniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele mają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki. Zespół naszych specjalistów charakteryzuje kreatywność w poszukiwaniu najlepszych metod pracy z każdym uczniem, zaanagażowanie, otwartość oraz wzajemna współpraca nad tworzeniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Adres
Elektoralna 12/14
00-139 Warszawa
Telefon: 22 620 39 31
Faks: 22 620 39 31

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry