null

Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Szkoły Podstawowej nr 217. Szkoła otrzymała Certyfikat WARS i SAWA w III edycji programu


Teren działania: Rembertów
 

 

 

 

 


Opis instytucji:

 


Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie

 

Cele i zadania szkoły

Szkoła przekazuje uczniom wiedzę w zakresie podstawowym, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia wszystkim uczniom korzystanie ze zdobyczy współczesnej nauki i postępu technicznego
 • umożliwia rozwój zdolności i zainteresowań
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
 • umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i językowej
 • udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej
 • przygotowuje uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • uczy odpowiedzialności za własne czyny

Do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczać będzie 850 uczniów. Uczyć się będą w 36 oddziałach w tym w 4 oddziałach integracyjnych. Mamy oddziały integracyjne na poziomie klasy trzeciej, czwartej, piątej i szóstej.

Koła zainteresowań:

 • koło języka angielskiego
 • koło fotograficzne
 • kabarecik
 • koło informatyczne
 • koło przyrodnicze
 • koło historyczno-europejskie
 • koło plastyczne
 • koło matematyczne
 • koło redakcyjne gazetki "Kleks"
 • zajęcia sportowe
 • zespół taneczny
 • teatr szkolny
 • chór szkolny
 • zespół wokalny
 • koło ekologiczne

Świetlica

Pracujemy codziennie od godz. 7.00 do 17.00. Zapewniając opiekę, staramy się tak zorganizować każdy dzień, aby dzieci spędzały u nas miło i atrakcyjnie czas przed i po zajęciach szkolnych. Prowadzimy zajęcia ruchowe, integracyjne i zajęcia plastyczne wykonywane ciekawymi technikami. Efekty tych prac bardzo często widoczne są na różnego rodzaju kiermaszach organizowanych przez naszą świetlicę oraz szkołę. Od kilku lat jesteśmy organizatorami akcji "Pomoc dzieciom z Indii". W okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci własnoręcznie wykonują kartki świąteczne, świeczniki, ramki, które później są sprzedawane, a zebrane pieniądze przekazywane do Indii. Rozwijamy się również artystycznie. Każdego roku przygotowujemy kilka przedstawień, apeli z różnych okazji "Dzień mamy i taty", "Dzień dziecka", "Dzień babci i dziadka", "Jasełka". Zapraszamy na te przedstawienia nie tylko koleżanki i kolegów z klas ale również rodziców i rodziny. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzili nas już misjonarze z Indii i z Afryki. Często odbywają się u nas spotkania z policją i strażą miejską. Goście przeprowadzają pogadanki dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią.

ZAPRASZAMY!

 

ADHD, /ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWEJ/ jest to zaburzenie charakteryzujące się nieadekwatnymi do wieku rozwojowego deficytami uwagi, impulsywnością i nadpobudliwością ruchową, które nie ustępują przez ponad sześć miesięcy, a ich nasilenie powoduje znaczne trudności w funkcjonowaniu w najważniejszych obszarach życia 

W naszej szkole pracując z dzieckiem z ADHD i jego rodziną: 

 • nauczyciele obserwują dziecko, prowadzą rozmowy z rodzicami na temat objawów i sposobów radzenia sobie z nimi;
 • odbywają się rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pedagogizacja rodziców;
 • w obecności psychologa rodzice wypełniają kwestionariusz dotyczący zaburzeń zachowania dziecka, na podstawie którego opracowujemy program działań
 • w przypadku nasilenia objawów następuje skierowanie ucznia do poradni specjalistycznej,
 • przez cały czas pobytu dziecka w szkole rodzice są partnerami w pracy z dzieckiem

TERAPIE DZIECKA Z ADHD ZAJĘCI O CHARAKTERZE PSYCHOEDUKACYJNYM - nabywanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowanie się, asertywności, rozwiązywanie konfliktów, niwelowanie stresu, twórcze myślenie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

ZAJĘCIA KIERUJĄCE AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ DZIECKA I POPRAWIAJĄCE JEGO ZDOLNOŚĆ SKUPIENIA UWAGI I KONCENTRACJI – stosowanie na zajęciach wspomagających elementów muzykoterapii, bajkoterapii, dramy, relaksacji, pedagogiki zabawy, terapii integracji sensorycznej.

AUTYZM/ ZESPÓŁ ASPERGERA Uczeń ze zdiagnozowanym przez lekarza autyzmem/ zespołem Aspergera powinien posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na czas określony, czyli: do rozpoczęcia nauki szkolnej, na okres pierwszego etapu edukacji, do ukończenia szkoły podstawowej, na czas gimnazjum itd. Zespół orzekający wskazuje najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego, zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia jak też inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

TERAPIA DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, czyli problemy z odbiorem oraz przetwarzaniem bodźców zmysłowych (niezgrabność ruchowa, zburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, deficyty w obrębie systemu słuchowego, wzrokowego, dotykowego, węchowego i smakowego).

TERAPIA MOWY ma na celu rozwijanie umiejętności receptywnych (rozumienia mowy) na poziomie werbalnym (słownym) i niewerbalnym (mowy ciała, gestykulacji, mimiki, kontaktu wzrokowego), ekspresji mowy za pośrednictwem odpowiedniej intonacji i słownictwa oraz funkcji fatycznych języka ( umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą).

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, REEDUKACJA ma na celu rozwijanie sprawności manualnej, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, doskonalenie umiejętności czytania i pisania oraz orientacji przestrzennej..

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, kompensacyjne i usprawniające, wspierające i stymulujące rozwój, wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, wspomagające rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE, wyrównywanie braków programowych.

 

 

DZIECKO SZKOLNE, Sześciolatki w naszej szkole

W roku szkolnym 2010/2011 przebywają w szkole 3 oddziały dzieci sześcioletnich oraz w klasach pierwszych. Oddziały przedszkolne pracują zmianowo. Pół roku rano w godz.8.00-13.00, pół roku 12.00-17.00. Kadra pedagogiczna została przygotowana do pracy z dziećmi 6-letnimi. Dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: języka angielskiego, wyrównujących, plastycznych, tanecznych, teatralnych, koła europejskiego i ekologicznego. Szkoła zapewnia opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, reedukatora. W ramach Radosnej Szkoły zostało urządzone miejsce do zabawy oraz nowoczesny plac zabaw

Od 5 lat organizowane są z wspólnie z rodzicami „Spotkania przy herbatce”- cykl zajęć informacyjno-warsztatowych na temat specyfiki potrzeb rozwojowych dziecka sześcioletniego. W szkole codziennie jest pielęgniarka.

Jesteśmy przygotowani również do przyjęcia dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej. Zależy to tylko od decyzji rodziców. Dzieci sześcioletnie w klasie pierwszej pracują metodami dostosowanymi do możliwości wiekowych. Uczą się przez zabawę. Nowa podstawa programowa zobowiązuje nauczyciela do uwzględnienia możliwości edukacyjnych sześciolatka. Sala lekcyjna, w której byłyby sześciolatki w klasie pierwszej wyposażona jest we wszystkie pomoce, które potrzebne są dla prawidłowego rozwoju takiego dziecka.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości zapisania dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Nauka w klasie pierwszej daje większe możliwości dziecku szybkiego rozwoju intelektualnego i społecznego

 

Szkoła posiada:

 • sale do pracy z sześciolatkami, dostosowane do standardów, z podziałem na część dydaktyczną i rekreacyjną, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. Meble spełniają wymogi bezpieczeństwa (dobrana wysokość, profil siedzeń, bez ostrych krawędzi), na podłodze są dywany;
 • gabinet Integracji Sensorycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
 • świetlicę, która jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00 - dzieci przebywają głównie w grupie rówieśniczej ;
 • własną kuchnią i stołówkę. Jest możliwość wykupienia śniadań, obiadów i podwieczorków;
 • szatnię - oddzielne pomieszczenie dla grupy przedszkolnej;Salę gimnastyczną z przebieralniami dla dziewczynek i chłopców Plac zabaw 

UCZEŃ ZDOLNY - Dziecko zdolne to takie, które posiada umiejętność dostrzegania problemów i przystępuje do rozwiązywania ich w sposób najbardziej logiczny i skuteczny.

  W naszej szkole dziecku zdolnemu:

 • pozwalamy brać aktywny udział w zajęciach;
 • pozwalamy popełniać błędy i uporać się z ich skutkami;
 • nagradzamy inicjatywę, dociekliwość, oraz zadawanie pytań;
 • zachęcamy do odkrywania i wymyślania, nietypowych rozwiązań;
 • koncentrujemy nauczanie na wrodzonej potrzebie dziecka dokonywania odkryć dotyczących świata, w którym żyje; 

Nasza szkoła zapewnia dzieciom liczne bezpłatne zajęcia dodatkowe. Niektórzy uczniowie objęci są indywidualnym programem nauczania w zależności od zdiagnozowanych uzdolnień Od roku szkolnego 2011/2012 zostanie wdrożony wypracowany przez szkołę system pracy z uczniem zdolnym przy ścisłej współpracy z rodzicami ucznia, pozwalający na zaprogramowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na jego wysokie możliwości intelektualne.

Do najważniejszych celów edukacyjnych jakie stawiamy sobie w pracy z uczniem zdolnych należą:  

 • wszechstronny rozwój ucznia;
 • rozwój wyobraźni uczni i myślenia dywergencyjnego;
 • kształtowanie pamięci i wdrażanie do stosowania efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie do procesu samokształceniowego;
 • nauka stawiania, realizowania i oceniania własnych celów edukacyjnych;
 • wdrażanie do systematyczności i samodzielności;
 • nauka obiektywnej samooceny osiągnięć;
 • rozwój społeczno – emocjonalny, w tym szczególnie integracja z grupą rówieśniczą;
 • nauczenie radzenia sobie z oceną innych i niepowodzeniami;

 GOTOWOŚĆ SZKOLNA Zgodnie z § 3 ust. 5 nowego rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydają rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zawiera ona zakres opanowania wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

 • umiejętności społecznych i odporności emocjonalne;
 •  umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania;
 • sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych

Może także zawierać informacje o potrzebach rozwojowych dziecka, w tym zauważonych predyspozycjach, uzdolnieniach i zainteresowaniach.

 

 Co warto robić, aby pomóc dziecku osiągnąć gotowość szkolną?

 • pokazywać pozytywy chodzenia do szkoły;
 • nie straszyć szkołą, nie mówić, że skończy się czas na bezrtoską zabawę;
 • zachęcać dziecko do ćwiczenia tych sprawności, z którymi sobie słabiej radzi ;
 • znaleźć codziennie czas na wspólne ćwiczenia z dzieckiem. Nie przeciągać czasu trwania ćwiczeń, aby nie zniechęcać dziecko.;
 • modelować sposób reakcji na trudności i niepowodzenia ;
 • wyrażać zrozumienie dla uczuć dziecka, akceptować te uczucia, ale niekoniecznie formę ich wyrażania poprzez zachowanie („Rozumiem, że jesteś zły, że ci nie wyszło, ale nie podoba mi się jak to pokazujesz. Powiedz to słowami, narysuj na kartce swoją złość ..., itp.”);
 • uporządkować rytm dnia dziecka, przyzwyczajać je do stałych pór wykonywania różnych czynności, rytuałów;
 • stosować jasny system wychowawczy – wyraźne zasady, normy zachowania i konsekwencje;
 • usamodzielniać dziecko – rozwijać umiejętności samoobsługowe, zachęcać do samodzielnego działania;
 • dbać o to, by dziecko doprowadzało swoje działania do końca, stopniowo kształtować takie cechy jak wytrwałość, sumienność, obowiązkowość;
 • kształtować umiejętność koncentracji uwagi;
 • doceniać i celebrować wspólne spędzanie czasu z rodziną – zabawy, gry, wycieczki, prace domowe;
 • czytać bajki, opowiadania dla dzieci (kształtuje wrażliwość na przeżycia innych ludzi, umiejętność empatii, wzbudza wiele złożonych emocji, takich jak: współczucie, troska, modeluje postawy, zachowanie, ma działanie terapeutyczne.

INTEGRACJA SENSORYCZNA-DIAGNOZA TERAPIA  to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. Dzięki prawidłowej organizacji wszystkich odbieranych bodźców interakcje dziecka z otoczeniem są efektywne, dostarczają satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych wymaga organizowania wrażeń sensorycznych pochodzących praktycznie ze wszystkich zmysłów. Aby proces ten przebiegał sprawnie niezbędna jest prawidłowa praca systemu przedsionkowego, proprioceptywnego oraz dotykowego. Prawidłowa integracja wszystkich bodźców odbieranych przez człowieka w konsekwencji daje poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie prawidłowy rozwój społeczno –emocjonalny.

W naszej szkole

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych raz w tygodniu. Zajęciami tymi obejmujemy uczniów, którzy posiadają w orzeczeniu lub opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz innej poradni specjalistycznej zalecenia do prowadzenia terapii. Terapeuta dokonuje analizy stopienia i rodzaju dysfunkcji, a następnie opracowuje indywidualny program terapeutyczny. Przez cały czas trwania terapii prowadzący na bieżąco konsultuje z nauczycielami, wychowawcą i rodzicami postępy dziecka.

Dysponujemy

Sala do rehabilitacji wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie ćwiczeń usprawniających motorykę dużą i małą, równowagę, koordynację ruchową oraz percepcję. Specjalne olinowanie sali i podwieszany sprzęt terapeutyczny dają możliwość urozmaiconego bodźcowania systemu nerwowego dziecka poprzez dostarczenie wrażeń proprioceptywnych, przedsionkowych i dotykowych. Terapia ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą.

 

 

KONCENTRACJA UWAGI – ZABURZENIA, TRUDNOŚCI

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Jednym z czynników wpływających na koncentrację jest motywacja. Można powiedzieć, że te dwa pojęcia zazębiają się. Na trudności z koncentracją, szczególnie w zakresie obowiązków szkolnych, składa się wiele przyczyn.

Należą do nich:

 • słaba motywacja do wysiłku, niskie aspiracje;
 • brak wdrożenia do rozwijania umiejętności wytrwałej pracy, pokonywania trudności;
 • małe zainteresowanie określonymi treściami nauczania;
 • niski poziom uzdolnień;
 • zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych;
 • mikrouszkodzenia mózgu;
 • niekorzystna atmosfera wychowawcza w rodzinie lub w szkole 

W naszej szkole wspomagamy dzieci poprzez ćwiczenia na koncentrację uwagi: grę w szachy, bierki, Memory, puzzle, Scrabble, wykonywanie działań matematycznych w pamięci, zabawy typu odliczanie od stu wstecz, odtwarzanie z pamięci wcześniej obserwowanych przedmiotów (słownie lub rysunkowo), wyszukiwanie szczegółów na rysunkach lub różnic między ilustracjami, rysowanie w obrębie konturów, kopiowanie przez kalkę, rysowanie po śladzie, kolorowanie drobnych elementów, labirynty, łączenie wyznaczonych punktów, mozaikowe układanki, geometryczne domino, różnicowanie podobnych kształtów figur, odtwarzanie z pamięci układów klocków, składanie całości z części, dobieranie części do całości, zabawę w kończenie słów dowolną sylabą, rebusowe loteryjki, tworzenie nowych wyrazów z liter innego wyrazu po ich przestawieniu, tworzenie słów z wypowiedzianych sylab (scalanie sylab wg kolejności lub po ich przestawieniu), wysłuchiwanie ukrytego wyrazu w innym wyrazie, odtwarzanie struktur dźwiękowych według wzoru, różnicowanie dźwięków, graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków, lepienie z plasteliny, zabawy konstrukcyjne, układanie kompozycji według wzoru, nawlekanie koralików, malowanie pędzelkiem na szkle, słuchanie „książek mówionych” lub tekstu czytanego głośno przez osobę dorosłą z jednoczesnym śledzeniem tekstu, po czym opowiadanie treści lub układanie planu wydarzeń

 

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE, SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Co to jest klasa integracyjna?

Klasa integracyjna to miejsce, gdzie razem uczą się, bawią i rozwijają dzieci sprawne i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Potrzeby specjalne. Co to znaczy?

Każdy z nas jest inny. Odróżnia nas płeć, wzrost, kolor oczu, wiek. Mamy też różne zainteresowania, predyspozycje, możliwości. Ich rozwijanie to nasza potrzeba specjalna. Jednak nie zawsze potrzebę można zaspokoić w ten sam sposób. Dochodzimy do tego różnymi, osiągalnymi dla nas drogami. Często wymaga to dostosowania środków, form i metod pracy.

    

Co jest wspólne dla klasy integracyjnej i ogólnodostępnej?

 • w klasach integracyjnych realizowany jest program podstawowej szkoły masowej;
 • nasi uczniowie są oceniani zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
 • uczniowie klas integracyjnych biorą czynny udział w życiu szkoły na prawach równych z innymi uczniami;
 • wszyscy uczniowie w szkole mają takie same prawa i obowiązki;
 • podczas zajęć na lekcji trudno zauważyć, które dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na pełną integrację zespołu klasowego;
 • dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki również w klasie ogólnodostępnej

MOWA ZABURZENIA ROZWOJOWE, POMOC LOGOPEDYCZNA

Czy rozwój mowy u Twojego dziecka przebiega prawidłowo?

Jeśli Twoje dziecko ma już 6 lat i jest uczniem zerówki, a w jego mowie nie ma jeszcze wszystkich głosek, to jest to sygnał do tego, aby skonsultować się z logopedą. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. Wraz z wiekiem wada coraz bardziej utrwala się, a szansa na jej skorygowanie maleje.

Logopeda w naszej szkole:

-zajmuje się korygowaniem tych wad wymowy, które mogą zakłócać proces czytania i pisania. Ponieważ placówka nasza jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, logopeda szkolny zajmuje się również głębszymi zaburzeniami rozwoju mowy, takimi jak: mowa dziecka z wadą słuchu, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, opóźniony rozwój mowy czy mowa dziecka upośledzonego umysłowo – prowadzi terapię zaburzeń mowy. Oznacza to, że stara się, aby praca z dzieckiem nie sprowadzała się jedynie do korygowania wad artykulacyjnych. Pamięta więc o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój emocjonalny dziecka. Ponadto interesuje się problemami uczniów związanymi z zachowaniem, koncentracją uwagi, zaburzeniami emocjonalnymi. Zwraca uwagę na budowę aparatu artykulacyjnego (zgryz, uzębienie, migdałki) i słuch dziecka, w razie potrzeby prosi o konsultację z innymi specjalistami. Terapeutyczne podejście do uczniów możliwe jest dzięki indywidualnym spotkaniom, podczas których logopeda poświęca czas tylko jednemu dziecku.

 

 

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA – PORADY, WARSZTATY

W naszej szkole każdy wychowawca prowadzi pedagogizację rodziców dostosowaną do potrzeb danego zespołu klasowego. Forma jak i tematyka uzgadniana jest z rodzicami podczas comiesięcznych spotkań. Wychowawca prowadzi klasę przez trzy lata. Wyjątkiem jest nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, który pracuje z uczniami przez sześć lat.

Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do współpracy z rodzicami na zasadach ogólnie przyjętych w szkole.

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA

Dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Dzieci upośledzone umysłowo: W obrębie tej grupy mamy do czynienia z dziećmi o krańcowo różnych możliwościach. Dlatego pracując z nimi, musimy mieć dobre rozeznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości w zakresie:

 • procesów instrumentalnych (uwaga, pamięć, mowa, spostrzeganie, myślenie, motoryka) 
 • procesów ustosunkowań ( emocje, motywacje, dojrzałość społeczna );
 • przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.

Dzieci te otrzymują orzeczenie kwalifikujące do kształcenia specjalnego. Kształcenie specjalne, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, realizowane jest w naszej szkole w klasie integracyjnej bądź w klasie ogólnodostępnej. Wybór odpowiedniej formy kształcenia zależy od rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Informacje dla rodzin z dzieckiem w wieku szkolnym z Zespół Downa

Dzieci z zespołem Downa powinny uczęszczać do szkoły z wyboru rodziców. Większość dzieci z zespołem Downa osiąga postępy w nauce, gdy są kształcone w szkołach ogólnodostępnych w klasach integracyjnych.

W naszej szkole główne kierunki pracy z dzieckiem z zespołem Downa podobnie jak z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową rozpoczynamy od:

 • poznania dziecka, warunków jego rozwoju, historii życia ;
 • zintegrowania jego potrzeb;
 • dostosowania pracy do sił i możliwości;
 • stosowania w pełni metod kompensacyjnych, korygujących, usprawniających i dynamizujących.

POMOC RODZINIE W naszej szkole rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wspierane są poprzez:

 • pomoc materialną /stypendia, zapomogi, paczki z okazji świąt, zakup podręczników, darmowe obiady, organizowanie wypoczynku dzieciom/
 • pomoc w zakresie wsparcia przy odrabianiu lekcji
 • kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych
 • zajęć otwartych dla rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły – w zakresie ćwiczeń logopedycznych, reedukacyjnych, integracji sensorycznej
 • wspomaganie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

PORADY WYCHOWAWCZE

W szkole pracuje dwóch pedagogów, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, dwóch reedukatorów, logopeda, kilku nauczycieli wspomagających. Godziny ich pracy dostosowane są do potrzeb rodziców, a w wyjątkowych przypadkach personel pedagogiczny umawia się na indywidualne godziny spotkań. Udzielane są porady w szerokim zakresie, lub rodzice kierowani są do odpowiednich specjalistów 

 

 

RODZICE – PSYCHOEDUKACJA, WARSZTATY

 Warsztaty prowadzone dla rodziców w szkole:

 • coroczne seminaria naukowe dla nauczycieli Warszawy i rodziców naszej szkoły
 • spotkania przy herbatce dla rodziców uczniów sześcioletnich
 • sposoby spędzania wolnego czasu z dzieckiem dla rodziców uczniów klas pierwszych
 • zajęć otwartych dla rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły – w zakresie ćwiczeń logopedycznych, reedukacyjnych, integracji sensorycznej
 • odpowiedzialność karna nieletnich – dla rodziców piąto i szóstoklasistów
 • zagrożenia płynące z Internetu dla rodziców klas IV- V 

 

TRUDNOŚCI EMOCJONALNE – OGÓLNIE

Zaburzenia i trudności emocjonalne

Zaburzenia emocjonalne mają złożoną etiologię, a jednym z czynników warunkujących ich powstanie jest czynnik psychologiczny.

Stany depresyjne

Stan emocjonalny przejawiający się tym, że następuje wyraźna utrata zainteresowań lub zadowolenia z czynności zwykle sprawiających przyjemność, obserwujemy wyraźne obniżenie nastroju, zmniejszenie energii życiowej, często występują też zaburzenia snu, spadek łaknienia, spadek masy ciała. Objawom tym towarzyszą często nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie.

Uogólnione zaburzenia lękowe

Rozległy lęk i martwienie się, ciągły niepokój, poczucie ciągłego zmęczenia, napięcia psychicznego, drażliwość, połączone często z zaburzeniami snu, co powoduje cierpienie i utrudnia funkcjonowanie w ważnych obszarach życia dziecka (szkoła dom, środowisko rówieśnicze).

Lęk przed separacją (rozdzieleniem)

Nierealistyczne i utrwalone martwienie się możliwymi szkodami, jakie miałyby dotknąć bliskie dziecku osoby (najczęściej są to rodzice), obawa przed utratą tych osób lub uporczywe myśli o ich śmierci. Lęk separacyjny może ujawniać się w postaci utrwalonej niechęci lub odmowy chodzenia do szkoły z obawy przed rozdzieleniem z rodzicami, trudności w zostaniu na noc (niechęć lub odmowa zasypiania bez obecności rodziców, odmowa spania z dala od domu). Lękowi przed separacją często towarzyszą objawy somatyczne (np. nudności, bóle żołądka, bóle głowy, wymioty).

Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Lęk związany jest z konkretnymi sytuacjami (np. fobia szkolna, lęk przed kontaktem z psem).

Lęk społeczny

Utrwalony lęk przejawiający się w unikaniu kontaktów społecznych (gdy dziecko jest narażone na obecność nieznanych sobie ludzi, w tym także rówieśników). Dziecko wykazuje wtedy silną koncentrację na sobie i swoich zachowaniach, zakłopotanie, lęk przed oceną. Następuje znaczne ograniczenie relacji społecznych, w tym także rówieśniczych. W nowych czy wymuszonych sytuacjach społecznych dziecko doznaje silnego dyskomfortu, co przejawia się w płaczu, braku spontanicznych wypowiedzi, wycofywaniu się. Jednocześnie dziecko może mieć zadawalające relacje z członkami rodziny lub dobrze znanymi rówieśnikami.

Mutyzm wybiórczy

Niemożność mówienia dziecka w specyficznych sytuacjach (często dzieje się tak w szkole w relacjach z nauczycielami lub nauczycielami i rówieśnikami), pomimo mówienia w innych sytuacjach (w domu, w kontakcie z dobrze znanymi osobami). Zaburzenie to często jest rozpoznawane w momencie rozpoczynania nauki w szkole czy przedszkolu (wcześniej, gdy dziecko kontaktuje się głównie z bliskimi osobami, trudność ta nie jest tak widoczna).

Tiki

Są to ruchy lub wokalizacje mimowolne, nagłe, szybkie, nawracające, stereotypowe, występują wielokrotnie w ciągu dnia.

Moczenie mimowolne nieorganiczne

Jest to oddawanie moczu do łóżka lub w ubranie (o zaburzeniu możemy mówić wtedy, gdy dziecko ma co najmniej 5 lat). Moczenie to nie jest uwarunkowane neurologicznie, nie jest też następstwem nieprawidłowości budowy dróg moczowych ani innych stanów somatycznych.

Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne

Dziecko oddaje stolec w miejscach nieodpowiednich, np. ubranie (wiek dziecka wynosi co najmniej 4 lata).

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja)

Spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do obniżenia masy ciała o co najmniej 15% (w stosunku do wagi prawidłowej, adekwatnej do wzrostu i wieku). Nieuzasadnione ocenianie siebie jako osoby otyłej. Spadek wagi jest narzucany przez daną osobę poprzez intensywne odchudzanie, prowokowanie u siebie wymiotów, intensywne ćwiczenia ruchowe

Żarłoczność psychiczna (bulimia)

Występują nawracające okresy przejadania się, w czasie których w krótkim okresie czasu spożywane są duże ilości pokarmu. Utrzymuje się uporczywa koncentracja na jedzeniu i silne pragnienie lub poczucie przymusu jedzenia (głód). Częste jest prowokowanie wymiotów.

Jąkanie (zacinanie się)

Wypowiedzi cechuje częste powtarzanie albo przedłużanie dźwięków, sylab lub wyrazów, albo wahania lub przerwy. Jąkanie się jest utrwalone lub nawracające, powoduje znaczne upośledzenie płynności wypowiedzi.

 

 

TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU, DYSLEKSJA, DYSGRAFIA I INNE

Reedukator w naszej szkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom z trudnościami w nauce.- prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,- rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce,- organizuje, przy współpracy z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pomoc specjalistyczną dla tych uczniów,- prowadzi z dziećmi terapię pedagogiczną ,- pomaga uczniom w pokonywaniu trudności,- wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne, wynikające z wychowawczego programu szkoły,- wspiera rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ich dziecka.

Zajęcia z reedukatorem organizowane są przede wszystkim dla uczniów z dużymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zajęcia prowadzone są w grupkach liczących 2 – 5 osób, bądź indywidualnie (jeśli uczeń posiada takie zalecenie – zawarte w orzeczeniu).Na zajęciach reedukator stosuje metody aktywizujące, wykorzystujące i rozwijające samoświadomość dziecka, jego twórcze myślenie. Salka do pracy wyposażona jest w komputer, radiomagnetofon, różnorodne gry usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, pamięć, koordynację.    

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Trudności pojawiające się w nauce matematyki są rzeczą naturalną, problemem stają się trudności nadmierne, którym uczeń nie może podołać.

Dyskalkulia, to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulicy mają problemy z rozpoznawaniem i operowaniem liczbami. Przejawiają także trudności związane z liczeniem. Często gubią cyfry, mylą indeksy górne i dolne, nie potrafią dokładnie zmierzyć danego odcinka Uczniowie z dyskalkulią mają problemy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dyskalkulia to rodzaj dysleksji. Często zdarza się tak, że uczniowie mają spore problemy z nauczeniem się matematyki, podczas gdy nie wykazują żadnych trudności w uczeniu się innych przedmiotów. Ważną rzeczą jest, żeby nie mylić dyskalkulii z problemami w nauce matematyki. Uczeń, który ma kłopoty z matematyką, ale jest w stanie zrozumieć jakieś zadanie, wykonać obliczenia, stale pokonuje pewne trudności, nie jest dyskalkulikiem. Różni się od tych dobrych uczniów tym, że zanim przyswoi sobie jakiś materiał musi nad nim bardzo długo pracować w domu, bo inaczej nie będzie go w stanie opanować. Niemniej jednak taki uczeń potrafi poradzić sobie z zadaniami, tylko musi regularnie ćwiczyć.

Uczniowie z dyskalkulią na lekcjach matematyki mogą mieć problemy z:

 • zapamiętaniem cyfr,
 • rozróżnianiem cyfr
 • opanowaniem tabliczki mnożenia,
 • porządkowaniem liczb w kolejności malejącej i rosnącej,
 • rozróżnianiem i grupowaniem przedmiotów (często uczeń liczy je pojedynczo)
 • rozumieniem symboli matematycznych i schematów graficznych (uczeń posługuje się konkretami).
 • liczeniem na palcach i w pamięci,
 • dobraniem działania do zadania z treścią,
 • pamiętaniem operacji potrzebnych do rozwiązania zadania z treścią,
 • posługiwaniem się pojęciami matematycznymi,
 • identyfikowaniem liczb z pisemnymi symbolami, np. uczeń dobrze liczy, a nie potrafi odczytać liczb,
 • wyobrażeniem sobie treści zadań tekstowych,
 • odczytaniem i zrozumieniu symboli   (takich jak plus, minus, znak równości),

Specyficzne problemy w nauce matematyki nie przekreślają ucznia. Często zdarza się tak, że jest on uzdolniony w innych dziedzinach, które powinno się rozwijać. To, że ma problemy z nauką matematyki nie oznacza, że nie ma szansy na osiągnięcie sukcesu i bycie wartościowym człowiekiem.

Zasady jakie stosuje się w naszej szkole w pracy z uczniem z dyskalkulią.

 • obserwujemy podczas lekcji co najskuteczniej pomaga uczniowi;
 • nagradzamy za wysiłek i pracę a nie za jej efekty;
 • opracowujemy program indywidualnych wymagań wobec ucznia dostosowany do jego możliwości i wkładu pracy;
 • zapewniamy pomoc dydaktyczno – wyrównawczą;
 • zachęcamy do ćwiczenia arytmetyki w codziennych sytuacjach życiowych (liczenie zakupów, mierzenie, ważenie.)
 • nie zabraniamy uczniowi korzystania z dodatkowych pomocy ( palce, patyczki, kalkulator);
 • dajemy dziecku więcej czasu na rozwiązanie zadań;
 • nie wymagamy od ucznia metody przyjętej przez nauczyciela, ale pozwól mu przyjąć własną strategię rozwiązywania zadań.

ZABURZENIE – ZACHOWANIA, ZACHOWANIA AGRESYWNE I OPOZYCYJNE

Zaburzenia zachowania to powtarzające się, występujące przynajmniej w ciągu pół roku zachowania antysocjalne, agresywne lub buntownicze. W łagodniejszej lub wczesnej postaci zaburzeń zachowania są to wybuchy złości, ciągłe kłócenie się, nieprzestrzeganie reguł społecznych, stałe obwinianie innych, gniewny i niechętny afekt, złośliwe i mściwe zachowanie, częste używanie obscenicznego języka.

Aby przeciwdziałać agresji i zjawiskom patologicznym w naszej szkole:

 • kształtuje się obraz świata, w którym gardzi się agresją;
 • dba o rozwijanie zainteresowań dzieci, umiejętne organizowanie im wolnego czasu;
 • rozwija kompetencje społeczne, uczy dzieci tolerancji i empatii;
 • tworzy warunki do prawidłowego rozwoju poprzez możliwość aktywności, samodzielności, rozmowy;
 • okazuje szacunek i zaufanie dziecku a także uczy je szacunku do innych;
 •  prezentuje wzory zachowań akceptowane przez społeczeństwo.

W naszej szkole wypracowano system pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania i ich rodzinom:

 • budowanie dziecku tzw. „wysp kompetencji”, czyli szukanie miejsc, gdzie będzie lubiany, akceptowany.
 • „zabudowywanie czasu wolnego”, czyli ma być tak dużo ciekawych zajęć, że nie będzie czasu na proces socjalizacji do grupy typu gang.
 • terapia grupowa - Trening Zastępowania Agresji
 • warsztaty dla rodziców – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci oparte na modelu behawioralno – poznawczym
 • ewentualne leczenie zaburzeń towarzyszących np. ADHD /decyduje rodziców/
 • izolacja od środowiska osób z podobnymi problemami. (przeniesienie do innej klasy)
 • włączenie do pracy i opieki nad dzieckiem dodatkowych osób spoza rodziny (wolontariat)
 • w razie konieczności skorzystanie z pomocy Policji, Pogotowia Ratunkowego, Sądu rodzinnego, Kuratora (Zapobieganie poczuciu bezkarności u dziecka oraz poczuciu bezsilności u opiekunów)

 

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Ze względu na bariery architektoniczne nie przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wypracowaliśmy sposoby pracy z uczniami o innych niepełnosprawnościach. Szczególnie możemy się pochwalić dobrymi rezultatami pracy z uczniem z Zespołem Aspergera. Zajmujemy się również dziećmi z Zespołem Dawna, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Rozumiemy potrzebę integracji i realizujemy ją w sposób, który daje poczucie sprawstwa każdemu uczniowi naszej szkoły. Dużo uwagi poświęcamy uczniowi zdolnemu. Od roku szkolnego 2011/2012 wprowadzamy specjalny program pracy z uczniem zdolnym opracowany przez nauczycieli naszej szkoły. Szkoła zatrudnia kucharki, które gotują smaczne i tanie obiady. Codziennie jesteśmy pod opieką pielęgniarki szkolnej. Każdy pracownik szkoły rozumie potrzebę integracji i wspiera uczniów każdego dnia.Dojazd:
SKM, MZK 515,153,415,199

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Rembertów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność umysłowa, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Szkoła jest otwarta w godz. 6.00-22.00. Najwcześniej przychodzą uczniowie do świetlicy szkolnej, która wita ich o 7.00. Uczniowie mogą tu przebywać do godz. 17.00. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od godz. 8.00. W poniedziałki do godz. 17.00; od wtorku do czwartku do godziny 16.00; w piątek do 15.00. W dni zebrań z rodzicami sekretariat czynny jest do godz. 19.00
Kadra

W szkole pracuje ponad siedemdziesięcioosobowa kadra pedagogiczna:

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele przedmiotów
 • dwóch pedagogów
 • psycholog
 • logopega
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • dwóch reedukatorów
 • nauczyciele wspomagający pracujący w klasach integracyjnych
 • dwóch bibliotekarzy
 • dziesięcioosobowa kadra świetlicy szkolnej.

Mamy wśród nas nauczyciela z tytułem doktora oraz metodyka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.Wielu nauczycieli posiada podwójną specjalność.

 

Adres
Paderewskiego 45
04-450 Warszawa
Telefon: 22 611 94 33
Faks: 22 611 94 33

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry