null

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2021/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa uczniów w kręgu nachylona nad projektem
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Zapraszamy do składania wniosków od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków w ramach czternastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: stypendia.um.warszawa.pl
Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca.

Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Prosimy o przedłożenie razem z wnioskiem oświadczeń o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie (formularze w plikach do pobrania oraz na stronie ESdOS). Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, przyjętym uchwałą nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3753), stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić m.in.:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
 • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
 • pełnoletni kandydat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:
3 800 zł

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku, w godz. 8:00-16:00 (liczy się data wpływu).
Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

 • w formie papierowej:
  Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (zalecany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego wcześniej w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
  - w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”.

Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (formularze również na stronie ESdOS):

PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT:

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634
W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

ŻYCZYMY POWODZENIA!
Wyniki w IV kwartale 2021 r. (przełom października i listopada)